Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oddalił skargę Komisji Europejskiej (KE) na Polskę o uchybienie zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowanych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz z zasady proporcjonalności, wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Chodziło przepisy dot. zawieszenia akcyzy na alkohol, używany przy i do produkcji lekarstw.

Komisja wniosła o stwierdzenie, że Polska uchybiła zobowiązaniom, ponieważ przepisy dot. jedynie zawieszenia akcyzy, bez możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego dla tych, którzy nie wybiorą procedury zawieszenia.

"W ocenie Komisji, niektórzy importerzy mogliby preferować nieobjęcie przywożonego alkoholu procedurą zawieszenia poboru akcyzy i skorzystanie ze zwolnienia w formie zwrotu podatku akcyzowego po jego uprzednim zapłaceniu.

"W konsekwencji, Komisja oceniła, że zawieszenie poboru akcyzy stosowane przez Polskę, powinno zostać uzupełnione równoległym systemem zwrotu akcyzy" - czytamy w komunikacie.

W ogłoszonym dziś wyroku Trybunał uznał zarzut Komisji za bezzasadny. Wskazał, że celem dyrektywy 92/83/EWG jest zneutralizowanie wpływu ujednoliconego podatku akcyzowego na alkohol używany do produkcji lekarstw, niezależnie od tego, czy jest to

alkohol wchodzący w ich skład, czy konieczny jedynie do ich wytwarzania.

Trybunał przypomniał, że zgodnie z dyrektywą 92/83/EWG, państwa członkowskie mogą ustalić warunki w celu zapewnienia prawidłowego i uczciwego stosowania zwolnień z podatku oraz zapobiegania wszelkim wypadkom uchylania się od przepisów, ich omijania lub naruszania. Warunki te nie mogą wykraczać poza to, co niezbędne do osiągnięcia celu.

Trybunał przypomniał, że w toku postepowania sama Komisja przyznała, że warunek, zgodnie z którym importer powinien zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy jest per se zgodny z przepisami dyrektywy 92/83/EWG.

Odnosząc się do twierdzenia Komisji, jakoby Polska powinna umożliwić skorzystanie (równolegle) z procedury zwrotu zapłaconej akcyzy, Trybunał wskazał, że z przepisów dyrektywy 92/83/EWG taki obowiązek państw członkowskich nie wynika.

"Ponadto ani kontekst, ani cel tej dyrektywy nie dają podstaw, by twierdzić, że państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia procedury zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego" - czytamy także.

Odnośnie do zasady proporcjonalności i zarzutu Komisji, jakoby zawieszenie poboru było środkiem bardziej dotkliwym (kosztowym) dla podmiotów gospodarczych aniżeli procedura zwrotu akcyzy, Trybunał wskazał, że argumenty Komisji w tym względzie nie zostały należycie uzasadnione, a co za tym idzie nie wystarczają do wykazania zarzuconego uchybienia.

Trybunał wskazał, że także mechanizm zwrotu akcyzy może rodzić znaczne koszty, poprzez zobowiązanie importera, w pierwszej kolejności, do zapłaty podatku.

W związku z tym, że Komisja nie wykazała, zgodnie z wymogami prawa, że Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy dyrektywy 92/83/EWG i zasady proporcjonalności.

W konsekwencji skarga Komisji, jako bezzasadna, została oddalona w całości.

(ISBnews)