Niedopuszczalna jest skarga na przewlekłość postępowania z wniosku o wyłączenie sędziego, ponieważ jest to postępowanie incydentalne - uznał Sąd Najwyższy. Tym samym - jak poinformowano w komunikacie SN - skarga taka została odrzucona.

W skardze zarzucono, że w postępowaniu o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Częstochowie doszło do naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Ostatnio SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił tę skargę, wskazując, że była ona niedopuszczalna. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z przepisami "skargę na przewlekłość wnosi się w toku postępowania w sprawie".

"Przez +tok postępowania w sprawie+ należy rozumieć postępowanie co do istoty sprawy. Niedopuszczalna jest zatem skarga na przewlekłość postępowania z wniosku o wyłączenie sędziego, ponieważ jest to postępowanie incydentalne w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym co do istoty sprawy" - wskazano w komunikacie SN.

Jak poinformowano w swoim postanowieniu SN odniósł się także do podniesionego przez skarżącego zarzutu, że "w toku postępowania w sprawie z jego wniosku o wyłączenie sędziów zostało wydane orzeczenie, które jest bezskuteczne z tego względu, że orzekający sędzia został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. (...), a zatem jest osobą nie mającą statusu prawidłowo powołanego sędziego".

"Decydujące znaczenie dla skuteczności powierzenia wskazanej w konstytucyjnie przewidzianym trybie osobie władzy sądzenia w akcie powołania na urząd sędziego ma demokratyczna legitymacja osoby dokonującej tego aktu, uzyskana w bezpośrednich wyborach na urząd Prezydenta RP. W tej sytuacji oczywisty jest brak jakiegokolwiek trybu, w szczególności zaś brak drogi sądowej, w ramach którego można byłoby badać poprawność lub skuteczność prezydenckiego aktu powołania na urząd sędziego" - zaznaczono w komunikacie SN.

Wprowadzone w 2004 r. przepisy ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki regulują zasady wnoszenia oraz rozpoznawania skarg stron, wobec których to prawo zostało naruszone "na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego" śledztwo.

Niedawno do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżono przepis z tej ustawy wykluczający możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie udzielenia skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Skarga do TK trafiła w związku z rozpatrzonym pozytywnie przez sąd wystąpieniem o przedterminowe zwolnienie, co jednak umożliwiło skazanemu opuszczenie zakładu karnego dopiero na dzień przed właściwym końcem kary.