Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o umorzenie sprawy zainicjowanej wnioskiem Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o zbadanie przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia - poinformowało w środę Biuro RPO.

Chodzi o przepis ustawy z 2018 r. o komornikach sądowych przewidujący w art. 19 m.in., że minister sprawiedliwości odwołuje komornika, jeżeli ukończył on 65. rok życia. W lutym br. Ziobro skierował w związku z tą regulacją wniosek do TK. "Rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z konstytucją" - wywodzi PG.

Kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia po 25 sierpnia zeszłego roku, gdy Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę jednego z komorników od decyzji ministra o odwołaniu go ze stanowiska w związku z ukończeniem 65 lat. W wydanym orzeczeniu NSA podtrzymał wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchyleniu decyzji ministra.

"Należy zgodzić się ze stanowiskiem sądu pierwszej instancji, który stwierdził, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego przez komornika nie może uzasadniać jego odwołania, gdyż ani szybkość ani sprawność postępowania nie jest warunkowana wiekiem, lecz charakterem i celem czynności egzekucyjnych. Żadna z czynności egzekucyjnych nie wymaga od nich szczególnej sprawności fizycznej, która wyróżniałaby ich na tle innych zawodów prawniczych" - ocenił wówczas NSA.

Jak jednak zaznaczył w uzasadnieniu swego wniosku do TK Prokurator Generalny "w realiach niniejszej sprawy doszło do sytuacji, w której orzecznictwo sądowe wstąpiło w rolę tak ustawodawcy krajowego, jak i prawodawcy unijnego, arbitralnie dokonując wyważania wartości i wyboru tych z nich, którym należy dać prymat".

"Ustawodawca miał prawo przyjąć, że osoba, która ukończyła 65. rok życia - nawet pomimo dobrego stanu zdrowia jak na ten wiek - nie powinna wykonywać już zawodu komornika sądowego. Taka granica wieku jest właściwa, gdyż z jednej strony gwarantuje, że służbę tę pełnią osoby w pełni sprawne, a z drugiej strony powoduje, że do środowiska komorników sądowych mają dostęp młodzi, coraz lepiej wykształceni ludzie" - pisał PG w uzasadnieniu swego wniosku do TK.

Z tych też powodów - jak uznał PG - art. 19 ustawy "rozumiany jako przepis wprowadzający niedozwoloną dyskryminację ze względu na wiek, jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego". Ponadto także "normy prawa UE nie determinują potraktowania tego przepisu (...), jako wprowadzającego bezpośrednią dyskryminację ze względu na wiek".

Kilka tygodni temu inną ocenę tego przepisu wyraził RPO, który w styczniu br. wskazywał, że konieczne jest uchylenie regulacji pozbawiającej komorników powyżej 65. roku życia możliwości dalszego wykonywania zawodu wyłącznie z powodu wieku. Jak podkreślał Adam Bodnar "wobec wyroku NSA brak jest podstaw do dalszego utrzymywania wobec komorników sądowych ustawowego limitu wieku wykonywania zawodu".

W środę poinformowano zaś, że RPO przyłączył się do postępowania przed TK w tej sprawie. "Sprawa podlega umorzeniu z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia" – głosi stanowisko Rzecznika. Zapowiedział on również przekazanie wkrótce do TK szerszego uzasadnienia swego stanowiska.

Sprawa otrzymała niedawno w TK swoją sygnaturę. Stanowisko do niej powinien przedstawić jeszcze Sejm. Na razie nie ma wyznaczonego terminu na rozpoznanie tego wniosku Prokuratora Generalnego przez Trybunał.