Jak czytamy we wniosku, który jest datowany na 16 lutego 2021 roku, Małgorzata Manowska kwestionuje znaczenie pojęć „władze publiczne”, „ inne podmioty wykonujące zadania publiczne”, „osoby pełniące funkcje publiczne” oraz „ związek z pełnieniem funkcji publicznych”. Zdaniem I Prezes SN „w sposób nieuprawniony poszerzają rozumienie podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej”.

Co więcej, zdaniem Małgorzaty Manowskiej, przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej „w zakresie w jakim nakładają na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępniania informacji publicznej o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji również w odniesieniu do informacji należących do sfery prywatności tych osób oraz danych osobowych" są niezgodne nie tylko z Konstytucją, ale także z zasadą określoności przepisów prawa, „która stanowi element klauzuli państwa prawnego” oraz jest niezgodne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.