Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne.

Jak podano, ustawa ma zwiększyć atrakcyjność pracy w instytucjach publicznych, które są odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa. W tym celu utworzony będzie Fundusz Cyberbezpieczeństwa, z którego finansowane będą dodatki do wynagrodzeń osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych sektora publicznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, ma przysługiwać osobom: realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego; w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także osobom realizującym zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Zgodnie z ustawą, wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami albo uposażenia wraz z dodatkami, z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 21-krotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł).

Ustawa wskazuje źródła przychodu Funduszu Cyberbezpieczeństwa, którymi będą m.in. wpływy z kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, środki z zysku netto wypracowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, środki z Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dotacje z budżetu państwa i inne przychody.

Minister właściwy ds. informatyzacji będzie musiał przedstawiać sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu za każdy kwartał, w terminie 21 dni od zakończenia kwartału.

Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec