Beata Chodacka, Jacek Pulwarski – Polskie Towarzystwo Informatyczne

Kompetencje cyfrowe stają się podstawą funkcjonowania w dzisiejszym świecie; są równie ważne jak alfabetyzacja w obszarze pisania, czytania i liczenia. Młody człowiek spotyka się z technologią informacyjną na co dzień, zarówno w nauce, zabawie jak i w życiu codziennym. Współcześni nastolatkowie świetnie poruszają się w wirtualnej rzeczywistości, korzystają na co dzień z cyfrowych nowinek w wielu dziedzinach. Ale czy potrafią celowo i efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie do rozwiązywania problemów, czy po prostu do pracy, czego mogą oczekiwać od nich przyszli pracodawcy?

W nowej podstawie programowej znacznie rozszerzono zakres nauczania informatyki w szkołach, przede wszystkim o elementy myślenia komputacyjnego i programowanie, dzięki czemu na technologię informacyjną pozostaje mniej czasu niż dotychczas.

W ramach swojej działalności statutowej Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) uruchomiło bezpłatny Program “Klasa z ECDL”, przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół w wieku 12-18 lat, zapewniający wysoki, europejski standard nauczania informatyki, a w szczególności technologii informacyjnych. Program pozwala również wszystkim chętnym - na zasadzie dobrowolności - na weryfikację kompetencji komputerowych egzaminami ECDL.

Program “Klasa z ECDL” zgodny jest z nową podstawą programową nauczania informatyki; pozwala na takie ułożenie treści, aby ich weryfikowanie ewentualnymi egzaminami zamykało kolejne moduły nauczania, budując silne fundamenty kompetencji cyfrowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można więcej czasu w trakcie edukacji informatycznej poświęcić na programowanie, złożone zadania problemowe czy wykorzystanie podstawowych umiejętności do opracowywania projektów grupowych, które tak silnie akcentowane są w nowej podstawie programowej. Poznanie pakietu biurowego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym czy tworzenie zaawansowanych dokumentów i prezentacji - to podstawy na rynku pracy; dodatkowo Program obejmuje programowanie w języku Python. Uporządkowanie nauki technologii informacyjnej staje się konieczne, a postawienie na konkretne umiejętności i wiedzę, której potwierdzenie egzaminami zewnętrznymi pozwala na modułowe traktowanie treści kształcenia jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla uczniów i nauczycieli. Unikamy w ten sposób wieloletniego nauczania w szkołach “worda i painta”. Uczeń może potwierdzić swoje kompetencje certyfikatem i budować własną ścieżkę zdobywania kwalifikacji w tym zakresie. Zadania i zagadnienia objęte certyfikacją wymagają rozwiązywania problemów z użyciem aplikacji biurowych, a ich znajomość wymagana jest na poziomie średnio-zaawansowanym, co przekłada się na przygotowanie bardzo interesujących zadań i ćwiczeń dla ucznia, bliskich sytuacjom i problemom, które spotyka na co dzień. Zestaw rekomendowanych i opcjonalnych modułów ECDL objętych Programem dla klas IV-VIII szkoły podstawowej przedstawia rysunek.

Ogólne założenia Programu są następujące:
● Klasy realizują program zgodny z podstawą programową, uporządkowany wg treści wynikających z sylabusa certyfikacji ECDL, stwarzając uczniom możliwość przygotowania się do egzaminów.
● Pracownia informatyczna w szkole uzyskuje nieodpłatnie status Laboratorium Edukacyjnego ECDL.
● Szkoła otrzymuje prawo do korzystania z logotypów: Klasa z ECDL, ECDL i PTI.
● Klasa otrzymuje patronat merytoryczny PTI nad realizacją programu informatyki oraz bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych, jak np. zbiory ćwiczeń, programy nauczania.
● Uczniowie szkoły uczestniczącej w programie otrzymują 10% zniżki od cen ulgowych na egzaminy ECDL – jeśli zdecydują się do nich przystąpić.
● Szkoła otrzymuje od PTI kontakty do szkół w innych krajach europejskich, realizujących podobne programy.

Korzyści dla uczniów z przystąpienia szkoły do Programu są oczywiste! Standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych następuje zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem. Weryfikacja umiejętności daje nie tylko oceny ze sprawdzianu, czy testu z przedmiotu, ale przede wszystkim uznany certyfikat, potwierdzający kompetencje w wymaganym obszarze. Dla uczniów istotne jest też potwierdzanie kompetencji w sprzyjających warunkach, czyli w znanym sobie otoczeniu szkolnej pracowni komputerowej.

W PTI opracowano dostępny przez Internet e-zbiór zadań w postaci ćwiczeń, zadań i testów (www.exebook.pl). Każde z tych ćwiczeń może być wykorzystane zarówno przez nauczyciela podczas lekcji, jak i do samodzielnej pracy przez uczniów. W materiałach znajdują się także ciekawe pomysły czy narzędzia, wzbogacające lekcje informatyki i podnoszące ich standard. Całość materiału dostępna jest on-line i bezpłatnie. Zbiór zadań podzielony został na osobne moduły, w każdym znajduje się 45-60 zadań w postaci ćwiczeń, testów jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, uzupełnienia, łączenia w pary, zadań do rozwiązania, zadań problemowych, ćwiczeń i prac grupowych, które kończy przykładowy egzamin ECDL. Każde zadanie ma przypisane numery podstawy programowej, nr kompetencji wg. sylabusa ECDL oraz poziom trudności. Do każdego działu opracowany został krótki opis metodyczny dla nauczyciela prowadzącego lekcje informatyki, w którym opisany jest dobór ćwiczeń oraz konieczne umiejętności początkowe jak i efekty kształcenia uzyskane po zakończonym module.
Dostępne jest też rozszerzenie e-zbioru zadań o system rejestracji klas, możliwość odczytywania przez nauczyciela wyników testów jego uczniów jak również przydzielanie klasom poszczególnych zadań i ćwiczeń.

Zapraszamy nauczycieli informatyki, którzy realizując program nauczania mogą przygotowywać uczniów do weryfikacji ich wiedzy i umiejętności przez egzaminy ECDL. Takie podejście wymaga od nauczyciela dostosowania programu nauczania tak, aby poza zrealizowaniem podstawy programowej dla poszczególnych etapów nauczania poszerzyć ją o wymagane punkty sylabusa poszczególnych modułów ECDL. Wielu nauczycieli taki program już realizuje, ale być może są tacy, którzy będą chcieli swoją pracę z uczniami nieco zmodyfikować, przygotowując przy okazji uczniów do egzaminów.

Na stronie http://ecdl.pl/klasy-z-ecdl/ można znaleźć wiele ciekawych informacji i dokumentów, jak np. Własny Program z Informatyki dla klas pierwszych technikum, opracowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, a także informacje jak zostać „Klasą z ECDL”.

Nauka informatyki na wysokim, europejskim poziomie jest więc możliwa w każdej szkole; pierwszym krokiem jest przystąpienie szkoły – całkiem bezpłatnie - do Programu „Klasa z ECDL”. Także nauczyciel informatyki uzyska wsparcie merytoryczne od Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Warto też zauważyć, że troska o potwierdzanie kompetencji informatycznych poprzez wiarygodne certyfikaty daje się zauważyć nie tylko w Polsce. Dołączamy do Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Irlandii i innych krajów europejskich, gdzie uczniowie na tym etapie edukacji (12-18 lat) podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają liczące się na całym świecie certyfikaty ECDL. ECDL (European Computer Driving Licence) czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to europejski standard, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o nowe technologie i badania wymagań pracodawców. Niezbędny, aby młodych ludzi dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy, ale także do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym. Certyfikat ECDL posiada ok. 12 mln ludzi na całym świecie (w Polsce nieco ponad 220 tys.), można go zdawać w 150 krajach, w 41 językach, w tym oczywiście także po polsku.