Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się powiat. We wniosku o interpretację podał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) starosta wydzierżawia obwody łowieckie kołom łowieckim w ramach wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dzierżawione grunty przeznaczone są do prowadzenia gospodarki łowieckiej zgodnie z wieloletnim planem hodowlanym i rocznymi planami łowieckimi. Dzierżawa odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych i wiąże się z naliczaniem czynszu na podstawie rozporządzenia ministra środowiska (obecnie obowiązujące: Dz.U. z 2018 r. poz. 2085).
Pytanie sprowadzało się do tego, czy dzierżawa ta będzie objęta VAT czy też zwolniona z podatku na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r. poz. 1772). Konkretnie chodziło o par. 3 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, który zwalnia z VAT dzierżawę gruntów na cele rolnicze.
Powiat uważał, że zwolnienie to nie powinno mieć w tym przypadku zastosowania.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak odmiennego zdania. W wydanej interpretacji podatkowej wyjaśnił, że definicja działalności rolniczej z ustawy o VAT (art. 2 pkt 15 tej ustawy) nie wymienia wprost działalności łowieckiej, niemniej jednak należy ją za taką uznać. Tym samym stwierdził, że dzierżawa obwodów łowieckich faktycznie przeznaczonych na cele łowieckie jest zwolniona z podatku.
Interpretacja dyrektora KIS z 9 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.889. 2020.1.ASZ