Przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur od lipca 2024 r. Nie będzie to dotyczyć faktur konsumenckich, ponieważ będą one sporządzane na dotychczasowych zasadach.

Do końca 2024 r. będzie można wystawiać faktury za pomocą kas rejestrujących oraz tzw. paragony z NIP na kwotę do 450 zł.

1 stycznia 2025 r. faktury ustrukturyzowane będą musieli wystawiać przedsiębiorcy zwolnieni z VAT podmiotowo oraz wykonujący wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione z tego podatku.

Tak wynika z opublikowanej w ubiegłym tygodniu zaktualizowanej wersji projektu nowelizacji, która ma wdrożyć obowiązkowe e-fakturowanie. Zaktualizowana treść projektu nie jest zaskoczeniem, bo przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiadali zmiany już wielokrotnie, także w wywiadzie na łamach naszej gazety „Faktury konsumenckie nie będą w KSeF. Nie będą uprawniać do odliczenia VAT” (DGP nr 35/2023).

Nie dla wszystkich

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, resort ostatecznie odszedł od pomysłu, aby faktury ustrukturyzowane obowiązywały także w obrocie konsumenckim. Zatem osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury będą wystawiane na dotychczasowych zasadach.

Potwierdziło się również, że nowy obowiązek nie obejmie przedsiębiorców zagranicznych, jeżeli nawet posiadają oni w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, ale miejsce to nie uczestniczy w danej transakcji.

Niezależnie od tego MF opublikowało projekt rozporządzenia wykonawczego wyłączającego niektóre czynności z obowiązkowego dokumentowania w KSeF. Zaproponowano, aby były to usługi:

  • przejazdu autostradą płatną, pod warunkiem ich udokumentowania w formie biletu jednorazowego;
  • przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem ich udokumentowania w formie biletu jednorazowego;
  • w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, w tym usług objętych stawką podatku w wysokości 0 proc., pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Samofakturowanie i fakturowanie na zlecenie

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych będzie dotyczyć również samofakturowania oraz fakturowania na zlecenie.

Resort finansów podaje przykład zagranicznego podmiotu nieposiadającego siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium naszego kraju, który wyświadczy usługę, która powinna zostać rozliczona w Polsce. Jeśli świadczeniodawca umówi się z polskim nabywcą, że to on jest odpowiedzialny za wystawienie faktury, to będzie musiał wystawić ją za pomocą KSeF.

Bezkarne pół roku

Przepisy o karach za niewykonywania nowych obowiązków wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2025 r. Pierwsze pół roku działania KSeF ma być bowiem wykorzystane na „dostosowanie się podatników do nowych wymogów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych sankcji”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resort finansów zrezygnował z minimalnego progu sankcji za naruszenie nowych przepisów (1 tys. zł lub 500 zł za nieterminowe przesłanie faktury do KSeF). Wysokość pozostałych kar będzie miarkowana proporcjonalnie do stopnia przewinienia. Przypomnijmy, że zasadniczo miałyby one wynosić do 100 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze, a jeśli na fakturze nie będzie podatku – do 18,7 proc. wykazanej należności.

Mają to być jedyne kary za naruszenia nowych przepisów, bo niewystawianie faktur ustrukturyzowanych oraz ich nieterminowe przesyłanie do KSeF, wystawienie faktur niezgodnych z obowiązującym wzorem w okresie awarii KSeF czy w trybie offline lub nieprzesłanie takich faktur w terminie nie będą podlegały sankcjom karnoskarbowym.

W razie awarii

Potwierdziło się również, że przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury w trybie offline (według tego samego wzoru faktury ustrukturyzowanej) w sytuacji, gdy KSeF ulegnie awarii z przyczyn od nich niezależnych.

„Wypełniony przez podatnika wzór wraz z wprowadzoną w polu P_1 – datą wystawienia faktury będzie stanowił pełnoprawną fakturę, którą następnie podatnik jest zobowiązany opatrzyć kodem weryfikującym i przekazać nabywcy w sposób z nim uzgodniony” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Po zakończeniu awarii trzeba będzie przesłać fakturę do KSeF w ciągu siedmiu dni roboczych.

Faktury w trybie offline trzeba będzie wystawiać również w razie problemów po stronie podatnika. Taką fakturę będzie trzeba przesłać do KSeF już następnego dnia roboczego po ustąpieniu problemów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MF odliczenie podatku naliczonego będzie uzależnione od tego, która faktura dotrze do nabywcy pierwsza: wystawiona w trybie offline czy zwykła faktura ustrukturyzowana.

Korygowanie faktur

W projekcie uregulowano też zasady korekt zmniejszających wartość podatku należnego i podatku naliczonego. Podstawa opodatkowania będzie obniżana za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono e-fakturę korygującą. Nie będzie przy tym potrzeby posiadania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie nowych warunków transakcji z nabywcą.

Analogicznie nabywca będzie obowiązany do skorygowania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał e-fakturę korygującą.

W innych przypadkach (np. wystawienia faktur papierowych) obniżenie podstawy opodatkowania będzie dopuszczalne za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę.

Ministerstwo Finansów zaproponowało również likwidację not korygujących (zarówno wystawianych w KSeF, jak i poza tym systemem). Po wejściu w życie nowelizacji nabywca wystawiałby faktury korygujące bez względu na przyczynę konieczności zmiany danych na fakturze.

Na przelewie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nabywcy towarów lub usług będą musieli umieszczać na przelewach bankowych numery identyfikacyjne opłacanych faktur ustrukturyzowanych lub numery zbiorcze.

Elektronizacja akcyzy

W najnowszej wersji projektu znalazły się niezapowiadane wcześniej zmiany dotyczące m.in. przepisów celnych oraz akcyzowych.

MF zaproponowało, aby od 1 lipca 2023 r. wiążące informacje stawkowe (na gruncie VAT), akcyzowe oraz taryfowe i o pochodzeniu towaru (na gruncie przepisów celnych) były obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W ten sposób należałoby składać wniosek i inne pisma w sprawie. Tak samo byłyby wydawane decyzje, postanowienia, odwołania i zażalenia. ©℗

RODO problemem przy e-fakturowaniu

W ubiegłym tygodniu opublikowana została również opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (ang. European Data Protection Supervisor – EDPS) dotycząca obowiązkowego e-fakturowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Według propozycji Komisji Europejskiej miałoby to nastąpić od 2028 r.

Z opinii wynika, że dane osobowe, które będą w związku z tym przetwarzane, powinny być wykorzystywane wyłącznie do zwalczania przestępczości podatkowej (polski projekt KSeF zakłada, że informacje z faktur będą udostępniane innym organom państwa m.in. do zwalczania zatorów płatniczych). EDPS zaapelował również, aby do fiskusa nie trafiały całe faktury, a wyłącznie zestaw najważniejszych danych. W ten sposób jego zdaniem propozycja KE nie naruszyłaby przepisów unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO).