W przepisach nie określono, na jaki cel muszą być dokonywane dopłaty. Oznacza to, że np. mogą być one wnoszone po to, żeby przeciwdziałać czasowym trudnościom finansowym spółki. Mogą też wynikać z potrzeby jej dokapitalizowania czy z konieczności pokrycia nakładów inwestycyjnych. Nałożenie na wspólników obowiązku wnoszenia dopłat jest więc jednym z możliwych, przewidzianym prawem, sposobów finansowania potrzeb spółki. Zwrócono na to uwagę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2022 r. (sygn. akt II FSK 1314/21).
Jednocześnie podkreślono, że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Jednak dotyczy on tych osób, które są wspólnikami w momencie podjęcia przez spółkę uchwały dotyczącej zwrotu dopłat. Ten moment jest decydujący, ponieważ daje ewentualne prawo do wystąpienia z roszczeniem o zwrot dopłaty przysługującej określonemu wspólnikowi.