Możliwość zaliczenia imprezy okolicznościowo-integracyjnej (typu np. andrzejki, mikołajki, opłatkowej czy noworocznej) w koszty podatkowe firmy zależy od źródła jej finansowania: ze środków obrotowych lub ze środków ZFŚS – w całości, w części lub w formie dopłaty.

Jeśli firma pokryje z własnych środków obrotowych wydatki na imprezę okolicznościowo-integracyjną dla pracowników, to może je zaliczyć do kosztów podatkowych (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm. i art. 22 ust. 1 ustawy o PIT; t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). O ile wydatki te wykazują związek z prowadzoną przez pracodawcę działalnością i mają na celu uzyskanie albo zwiększenie jego przychodów lub też zabezpieczenie źródła przychodów i są prawidłowo udokumentowane. I pod warunkiem że służą poprawie atmosfery pracy oraz integracji pracowników i pracodawcy. Takie działania mogą bowiem przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy osób zatrudnionych. Celem imprezy okolicznościowo-integracyjnej może być m.in. lepsze poznanie i wzajemne zrozumienie pracowników, co wpłynie na lepszą organizację i komunikację w pracy. Elementy te z kolei wpłyną na efektywność pracy, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia przychodów. Tym samym zostanie wykazany związek przyczynowy pomiędzy zorganizowaniem imprezy a zwiększeniem przychodów pracodawcy (potwierdzają to m.in. interpretacje o sygn.: ILPB3/423-505/11-2/JG i ILPB3/423-280/11-2/MM w zakresie CIT oraz ILPB1/415-1349/10-2/IM w zakresie PIT).

Firmową imprezę okolicznościową można także sfinansować ze środków ZFŚS, jednak pod pewnymi warunkami. Można takiej imprezie nadać np. charakter sportowo-rekreacyjny (np. zorganizować ją w formie spartakiady), kulturalno-oświatowy (np. zawrzeć w programie występy artystyczne) lub dofinansowania do wycieczki (np. wyjazdowej). Wymienione rodzaje imprez stanowią formy prowadzenia działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego typu świadczeń, przewidziane w ustawie o ZFŚS, co oznacza, że można je sfinansować ze środków tego funduszu (por. wyrok SN z 23 października 2008 r.; sygn. akt II PK 74/08).

Wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o ZFŚS, nie uznaje się jednak za koszty uzyskania przychodów – poza świadczeniami urlopowymi (art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT).