W umowach między przedsiębiorcami często spotyka się zapisy, zgodnie z którymi oprócz wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usługi zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia określonych kosztów związanych z wykonaniem umowy. Czy rodzi to przychód podatkowy?
Tego typu rozwiązania zwykle są stosowane w przypadku świadczenia usług przez specjalistów w różnych dziedzinach. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszoną oni wiele wydatków, takich jak koszty podróży, zakwaterowania, a także wydatków mających charakter reprezentacyjny. Dopuszczalne jest wówczas zastrzeżenie w umowach o świadczenie takich usług, że zleceniodawca obok zapłaty należnego honorarium zwróci zleceniobiorcy wydatki poniesione w związku ze świadczeniem usług. W takiej sytuacji pojawia się wątpliwość, czy otrzymany od zleceniodawcy zwrot stanowi przychód podatkowy.
Odpowiedź na to pytanie wynika z przepisów ustawy o PIT. Zgodnie z jej art. 14 ust. 3 pkt 3a do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług (niezależnie od wynagrodzenia z tego tytułu) nie stanowi przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o ile zwrócone wydatki nie zostały wcześniej zaliczone przez świadczącego usługę do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lipca 2014 r. (nr ITPB1/415-447/14/AD). Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy współpracującego z amerykańską firmą w charakterze konsultanta do spraw obsługi klientów. W związku z wykonywaniem umowy ponosił on koszty podróży służbowych, zakupu biletów lotniczych, hoteli oraz koszty reprezentacji dotyczące spotkań z kontrahentami. Poniesione nakłady były mu zwracane przez kontrahenta. Organ podatkowy przyznał, że niezaliczenie poniesionych wydatków do kosztów pozwala na wyłączenie ich zwrotu z przychodów podatkowych.