Nasz eksport ma się dobrze, jednak poziom internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw nie jest wysoki. W nawiązywaniu głębszych powiązań biznesowych wspierają je między innymi Fundusze EuropejskieJuż trzeci rok z rzędu Polsce udaje się utrzymać nadwyżkę eksportu nad importem. To duży sukces, biorąc pod uwagę, że praktycznie od okresu międzywojennego nieustannie borykaliśmy się ze znaczącymi nadwyżkami importu nad eksportem. Niekwestionowanym autorem tego sukcesu są polskie przedsiębiorstwa. W podboju zagranicznych rynków mogą liczyć na pomoc – zarówno fachową, jak i finansową.
Więcej niż handel
Sprzedaż wytworzonych w Polsce towarów za granicę systematycznie rośnie. Jednak w porównaniu do firm wywodzących się z krajów o silnych międzynarodowych tradycjach gospodarczych, trudno mówić o wysokim stopniu internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, o niedostatkach w tym zakresie świadczy silna koncentracja na prostych formach współpracy. Dziewięciu na dziesięciu polskich przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych prowadzi wymianę stricte handlową. Niewielu podejmuje bardziej zaawansowane formy współpracy, jak podwykonawstwo, kooperacja w zakresie B+R czy joint venture. Tylko 0,6 proc. naszych firm inwestuje poza krajem.
Poprawę tej sytuacji mają przynieść między innymi zmiany instytucjonalne. W miejsce nieefektywnego systemu Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji powołana została Polska Agencja Handlu i Inwestycji oraz nowa sieć zagranicznych placówek handlowych. Została ona „uszyta na miarę” potrzeb przedsiębiorstw i dostosowana do kierunków rozwoju gospodarki światowej. Oprócz jakości obsługi poprawie ma ulec dostępność środków na działania proeksportowe i inwestycyjne. Chodzi zarówno o instrumenty dłużne, jak i kapitałowe.
Bezzwrotne środki finansowe ułatwiające polskim firmom nawiązanie głębszych relacji międzynarodowych są dostępne w ramach Funduszy Europejskich. Dotacje na opracowanie strategii podboju zagranicznych rynków oraz późniejszej jej realizacji są przewidziane w większości programów regionalnych oraz w programie Polska Wschodnia. Ten ostatni obejmuje województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W części doradczej przedsiębiorcy przygotowywani są do tego, aby jak najlepiej wykorzystać udział w targach czy misjach gospodarczych. Mogą też liczyć na opracowanie nowego modelu biznesowego, zakładającego długoterminowe zmiany w sposobie działania firmy i zwiększenie skali jej internacjonalizacji. Znaczna część środków z dofinansowania może być przeznaczona na realizację w ciągu dwóch lat wszystkich lub części działań wskazanych w dokumentach strategicznych. W większości programów zalicza się do nich przygotowanie produktów zarówno od strony marketingowej, jak i formalnej do wymagań kraju, w którym firmy zamierzają rozwinąć sprzedaż. Wsparcie udzielane jest również na udział w targach i misjach gospodarczych. W niektórych województwach można też włączyć do dofinansowania koszty związane z uzyskaniem niezbędnych na rynkach zagranicznych certyfikatów.
Dla ambitnych
Firmy, które mają silną pozycję w kraju, a także potencjał, aby ich marka stała się rozpoznawalna również poza Polską, powinny zainteresować się tzw. branżowymi programami promocji. Udział w nich jest współfinansowany z programu Inteligentny Rozwój, w tzw. działaniu Go to Brand. Celem jest stworzenie przedsiębiorcom z 12 branż narzędzi do ekspansji na określonych rynkach. Opracowane zostały odrębne programy promocji dla każdej branży, na które składa się zestaw określonych działań. Część z nich jest obowiązkowa, a część ma charakter dobrowolny. Do tych pierwszych należy rejestracja firmy na portalu www.trade.gov.pl, udział w określonej liczbie spośród wskazanych imprez targowych oraz skorzystanie z usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na wybrane przez przedsiębiorcę rynki perspektywiczne.
Wśród działań fakultatywnych są szkolenia, udział w wyjazdach i organizacja przyjazdowych misji gospodarczych. Przedsiębiorcy mają też możliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
W działaniu Go to Brand firmy mogą też zdecydować się na udział w programach promocji, dotyczących pięciu konkretnych – bardzo odległych geograficznie – rynków, wskazanych jako najbardziej perspektywiczne. Można zdecydować się na połączenie branżowego programu i programu na rynki perspektywiczne lub tylko na jedną z tych opcji. W zależności od liczby i rodzaju programów promocji planowanych w projekcie, wysokość kosztów kwalifikowanych do dofinansowania może wynieść od 500 tys. do jednego miliona złotych.
W grupie siła
Część środków unijnych wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw kierowana jest do klastrów lub przedsiębiorców tworzących powiązania sieciowe. Ich zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz swoich członków, w celu wyjścia z ofertą poza kraj i promowanie marek produktowych na rynkach międzynarodowych. Koordynatorzy powinni m.in. tworzyć sieci kontaktów, inicjować wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracę międzynarodową oraz prowadzić do zwiększenia widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Takie wsparcie dostępne jest zarówno w programach regionalnych, jak również w programie krajowym Inteligentny Rozwój. W tym ostatnim nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a o wsparcie mogą się starać tylko tzw. Krajowe Klastry Kluczowe.
Wiedza w pigułce
Realizacja działań promocyjnych, takich jak udział w targach i misjach, dostosowanie wyglądu i opisu produktu do konkretnej grupy konsumentów czy spełnienie wymogów formalnych obowiązujących w wybranym kraju wymagają nie tylko pieniędzy, ale również wiedzy. Firmy mają do dyspozycji usługi specjalistycznych doradców. W całym kraju działają m.in. Centra Obsługi Eksporterów i Importerów, gdzie udzielane są bezpłatne porady na temat wybranych rynków. Można w nich też zamówić raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb – obejmujące wybrane kraje i branże.
Dużym i zupełnie bezpłatnym wsparciem merytorycznym jest też Portal Promocji Eksportu (www.trade.gov.pl). To kompleksowa baza informacji. Bardzo rozbudowanym elementem jest Niezbędnik eksportera. Zawiera informacje o źródłach dofinansowania dla firm oraz branżowych programach promocji. Są tam również praktyczne wskazówki i wzory np. dokumentów w handlu międzynarodowym czy wskazane certyfikaty wymagane w różnych krajach świata.
Przedsiębiorcy znajdą tam również bazę podmiotów wspierających międzynarodową wymianę handlową. Drugi wirtualny poradnik to Vademecum rynkowe, w którym są opisane niemal wszystkie kraje świata pod kątem rozwijania z nimi współpracy gospodarczej.
Na portalu są też informacje o imprezach wystawienniczych i innych aktualnych wydarzeniach wspierających ekspansję międzynarodową firm.
Aktualne konkursy
30.11.2017 – 08.12.2017
Program Regionalny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MSP
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu
27.11.2017 – 28.12.2017
Program Regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu
Schemat C: Sieciowe projekty promocji gospodarczej
29.12.2017 – 09.02.2018
Program Regionalny Województwa Łódzkiego
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP
16.06.2017 – 31.01.2018
Program Inteligentny Rozwój
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
01.02.2017 – 14.12.2017
Program Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – II etap
Go to brand
Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
Nabór wniosków o dofinansowanie udziału w programach branżowych i/lub dotyczących rynków perspektywicznych – 2018 rok.
Branże, dla których przygotowane są programy:
● Biotechnologia i farmaceutyka.
● Budowa i wykańczanie budowli.
● Części samochodowe i lotnicze.
● IT/ICT.
● Jachty i łodzie.
● Kosmetyki.
● Maszyny i urządzenia.
● Meble.
● Moda polska.
● Polskie specjalności żywnościowe.
● Sektor usług prozdrowotnych.
● Sprzęt medyczny.
INTERESUJE CIĘ TEN TEMAT? WEJDŹ NA www.serwisy.gazetaprawna.pl/fundusze-unijne
ZNAJDZIESZ TAM:
● nagranie webinarium na temat wsparcia dla eksportu i internacjonalizacji
WEŹ UDZIAŁ
start 21 listopada o 9.30 , logowanie na www.gazetaprawna.pl/webinar
● rozmowę z firmą AGRO-WIKT, która swoją działalność międzynarodową wspiera między innymi z Funduszy Europejskich
● wideografiki z praktycznymi wskazówkami, jak skorzystać ze wsparcia