Przedsiębiorcy wznawiający działalność gospodarczą po wakacjach muszą pamiętać o złożeniu wniosku do CEIDG lub urzędu gminy. W przypadku drobnych usług, zawieszenie może pomóc w uniknięciu obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Tylko w ostatnich 10 dniach działalność gospodarczą wznowiło 3391 przedsiębiorców – wynika z danych CEIDG. Najwięcej (178) to osoby wykonujące instalacje elektryczne. Na drugim miejscu znalazły się instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne (126). Na trzecim miejscu i piątym miejscu znalazły się biznesy związane z edukacją (nauka języków obcych – 93 przedsiębiorców i pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 68)

Ilość wznawianych działalności gospodarczych / Inne

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą na wakacje, aby nie płacić składek ZUS w okresie, w którym firma nie osiąga przychodów, mogą odwiesić ją dopiero po upływie 30 dni od złożenia wniosku w CEIDG. Oznacza to, że jeśli ktoś złoży wniosek z końcem sierpnia, będzie mógł wznowić działalność dopiero z końcem września.

Do wznowienia niezbędny wniosek

Co prawda przy dokonywaniu zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca określa czas, na jaki zamierza wstrzymać działanie swojej firmy, ale nie oznacza, że po upływie wskazanego okresu wznowienie działalności następuje automatycznie. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o zawieszenie, nie wcześniej niż w dniu złożenia tego wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej. Maksymalny termin na odwieszenie działalności to 24 miesiące od dnia zawieszenia – po tym okresie przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu. Dodatkowo należy liczyć się z nałożeniem grzywny.
Wznowienie działalności gospodarczej może odbyć się w dwojaki sposób. W przypadku wpisów o działalności gospodarczej, które zostały już przeniesione do CEIDG przedsiębiorca może złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej drogą elektroniczną (wypełniając odpowiedni formularz na stronie CEIDG) albo składając wniosek w urzędzie gminy. Jeżeli jednak przeniesienie danych nie zostałoby dokonane, to konieczna jest wizyta w urzędzie.
Zdecydowana większość danych przedsiębiorców powinna być już przeniesiona do CEIDG - ustawowy termin dla gmin na przekazanie tych danych minął 31.12.2011 r., a 9 sierpnia 2013 r. została wyłączona możliwość migrowania z SAGED do CEIDG zaległych wpisów.

ZUS z dodatkowymi wymogami

Wznowienie działalności gospodarczej skutkuje powstaniem obowiązków przedsiębiorcy jak przed dniem zawieszenia. Od dnia wskazanego we wniosku jako dzień wznowienia działalności przedsiębiorca znów podlega ubezpieczeniom z tego tytułu. Niezależnie od złożonego wniosku do CEIDG, trzeba pamiętać także o ZUS i jego formularzach. Przedsiębiorca wznawiający działalność gospodarczą poza informacją do CEIDG, na podstawie której ZUS przygotuje zgłoszenie na formularzu ZUS ZFA, musi także złożyć zgłoszenie na formularzu odpowiednio ZUS ZUA lub ZUS ZZA (w zależności od ubezpieczeń, którym podlega). Po wznowieniu wykonywania działalności, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące), jak i członków rodziny (jeśli zatrudnia osoby na umowę o pracę, to nie może zwiesić działalności gospodarczej). Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi jeszcze złożyć deklarację ZUS DRA lub imienne raporty miesięczne za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpiło wznowienie prowadzenia działalności oraz za kolejny miesiąc.

W VAT powrót do obowiązków

Wznawiając działalność, przedsiębiorca kontynuuje ją na zasadach obowiązujących go przed zawieszeniem. Odwieszenie działalności wiąże się z obowiązkiem ponownego rozpoczęcia składania deklaracji VAT i rozliczania podatku. Pierwszą deklarację VAT po wznowieniu należy złożyć za ten okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym przypada data wznowienia działalności gospodarczej.

Okres zawieszenia może mieć znaczenie dla ustalenia zwolnienia z kasy fiskalnej

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej mają generalnie wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych), a więc także ci, którzy prowadzą działalność sezonową, uruchamianą tylko na kilka miesięcy (np. sprzedaż lodów czy wakacyjnych pamiątek). Część przedsiębiorców może jednak skorzystać ze zwolnienia z tytułu obrotów, które w przypadku kontynuujących działalność nie mogły przekroczyć w ubiegłym roku 20 tys. złotych. Zwolnienie będzie przysługiwało do momentu przekroczenia tego limitu w tym roku. Natomiast w przypadku osób rozpoczynających działalność w 2013 r. limit oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy (biorąc pod uwagę przewidywany obrót) – w przypadku półrocznej działalności limit wynosi 10 tys. złotych. Wznawiający działalność gospodarczą są jednak w korzystnej sytuacji – okres zawieszenia nie wpływa na pomniejszenie limitu pozwalającego na niestosowanie kasy (wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zawiesiłby działalność natychmiast po jej otworzeniu, zanim uzyska pierwszy przychód).
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ustalania limitu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego (przedsiębiorcy mogą nie rozliczać VAT-u, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku nie przekroczyła 150 tys. zł; osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku ustalają wartość limitu w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej). Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie roku np. na okres wakacji nie będzie miało wpływu na wysokość limitu, co oznacza, że przedsiębiorca bierze pod uwagę kwotę 150 tys. zł dla całego roku (tak też w interpretacji indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 16.04.2010 r., sygn. IPPP2-443-41/10-4/JB).

W PIT rozlicz ewentualne przychody z okresu zawieszenia

Wraz ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca automatycznie powraca do obowiązku wpłacania na rzecz fiskusa zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to wprost z art. 44 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) podatnicy, zobowiązani są wpłacać zaliczki według zasad sprzed okresu zawieszenia. Jeżeli obowiązek podatkowy od niektórych przychodów powstał w okresie zawieszenia działalności firmy (np. ze sprzedaży środków trwałych albo z odsetek od środków na rachunkach bankowych związanych z działalnością), to chociaż w okresie zawieszenia działalności korzysta się z zawieszenia obowiązku wpłaty zaliczek, to trzeba pamiętać by później rozliczyć uzyskane przychody. Zaliczka za ten okres, zostanie odprowadzona razem z zaliczką za pierwszy miesiąc czy kwartał po wznowieniu działalności gospodarczej.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care