Rozliczanie podatków lokalnych – zapłata podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych.

Zasady rozliczania tych podatków zostały uregulowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.). Osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości (właściciele lub posiadacze gruntów, budynków lub ich części), muszą najpierw złożyć informację na podatek od nieruchomości do organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podatnik musi następnie czekać na decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości i dopiero uiścić należny podatek. Zapłata następuje w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Przedsiębiorcy, natomiast muszą najpierw złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków lub ich części oraz budowli), a następnie wpłacać go w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży natomiast na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatnicy muszą składać deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy i płacić podatek w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.