Rzecznik MŚP opublikował wyjaśnienia MRPiPS dotyczące korzystania z niektórych rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej. Wynika z nich m.in., że w przypadku kwietnia i maja ulga w składkach na ZUS obejmuje - inaczej niż w marcu - tylko te, które nie zostały opłacone.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, otrzymał on wydane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) objaśnienia prawne dotyczące warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej.

Rzecznik MŚP wystąpił do tego resortu o wydanie objaśnień prawnych w tym zakresie, w związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami.

Zapytano m.in., że czy zwolnienie, o którym mowa w art. 31zo ustawy COVID-19 dotyczy należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., mimo iż płatnik po złożeniu wniosku z uwagi na upływ ustawowego terminu dokonał wpłaty na poczet tych należności, czy też zwolnienie to dotyczy należności z tytułu składek za ten okres nieopłaconych na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie.

"Zwolnieniu ze składek na podstawie art. 31zo ust. 1, 1a, 1b i 2 podlegają za marzec składki nieopłacone, jak również opłacone, natomiast składki za miesiąc kwiecień i maj zwolnieniu podlegają tylko w przypadku, gdy nie zostały opłacone" - czytamy.

Inne pytanie dotyczyło tego, czy do wniosków o zwolnienie z opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek, złożonych przed 18 kwietnia 2020 r., do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego należało wliczać pracowników młodocianych. Rzecznik pytał, czy przepis art. 31zo ust. 6 ustawy COVID-19 stosuje się do wniosków składanych od dnia 18 kwietnia 2020 r., a dotyczących składek za marzec i kwiecień 2020 r.

"Do liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego nie należy wliczać pracowników młodocianych. Zasadę tę stosuje się do wszystkich przedsiębiorców niezależnie od tego kiedy został złożony wniosek" - odpowiedziało MRPiPS.

Zapytany też, czy przedsiębiorcy zatrudniającemu np. dwóch pracowników, za których jako płatnik opłaca wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje zwolnienie z nieopłaconych należności z tytułu składek zdrowotnych, skoro przepis mówi o pracownikach zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

"Osobie zatrudniającej pracowników, będzie przysługiwało zwolnienie ze składek o których mowa w art. 31zo ust. 1 specustawy, jeżeli spełnia pozostałe warunki przewidziane w ustawie (liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożony poprawny wniosek oraz dokumenty rozliczeniowe za miesiące zwolnienia)" - odpowiada ministerstwo.

Rzecznik zapytał, czy przedsiębiorcy, który korzysta z tzw. ulgi na start, opłacającemu wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje zwolnienie z nieopłaconych należności z tytułu składek. "Osoby korzystające z ulgi na start i opłacające składki wyłącznie za siebie mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek na podstawie art. 31zo ust. 2b specustawy" - informuje resort.

Inne pytanie dotyczyło pojęcia „inne informacje niezbędne do umorzenia składek” w rozumieniu art. 31zp ust. 2 pkt 3 ustawy COVID-19. Według ministerstwa rodziny ZUS nie żąda żadnych innych informacji, które nie wynikają z ustawy. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że wymagane będzie dołączenie innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, np. pełnomocnictwa, gdy wniosek składany jest przez osobę upoważnioną.

Ponadto zapytano, czy informacja o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek następuje w formie decyzji, czy od rozstrzygnięcia w tej sprawie przysługuje odwołanie. "Pozytywne rozstrzygnięcie nie ma formy decyzji, a jedynie informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek. Od pozytywnego rozstrzygnięcia nie przysługuje środek odwoławczy" - odpowiedziano.

Część pytań dotyczyła możliwości otrzymania jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik pytał, czy starosta może jej udzielić mikroprzedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej przed 01 marca 2020 r., a podjął po tej dacie, np. w kwietniu 2020 r.

"Pożyczka może być udzielona tym przedsiębiorcom, którzy aktywnie prowadzili działalność gospodarczą przed 01 marca 2020 r., zaś zgodnie z nowymi przepisami przed 01 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy zawiesili w marcu 2020 r. prowadzoną uprzednio działalność, po jej odwieszeniu mogą ubiegać się o pożyczkę" - wynika z odpowiedzi.

Rzecznik pytał też, czy o udzielenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19 może ubiegać się emeryt prowadzący działalność gospodarczą oraz osoba pozostająca w stosunku pracy i prowadząca działalność gospodarczą.

"Osoby posiadające prawo do emerytury i prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG mają prawo do otrzymania niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności" - tłumaczy MRPiPS. Dodano, że o udzielenie takiej pożyczki mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

"Przedsiębiorca, który w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki przebywa czasowo na zasiłku chorobowym, nie traci prawa do umorzenia pożyczki, pod warunkiem, że nie zawiesi w tym czasie formalnie działalności gospodarczej" - czytamy.