Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał objaśnienia prawne dotyczące możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne - poinformowało w czwartek Biuro Rzecznika MŚP

W komunikacie napisano, że związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

W odpowiedzi, którą otrzymał czytamy, że: "oceniając przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 przedsiębiorca powinien uwzględnić takie okoliczności jak spadek przychodów, dochodów, obrotów, liczby klientów, czy ograniczenia w prowadzeniu działalności. Forma przestoju w prowadzeniu działalności może być różna w zależności od specyfiki branży lub lokalizacji".

Zaznaczono również, że świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, jak również przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń inne osoby.

Resort rodziny i pracy wyjaśnił również co należy rozumieć pod terminem przychodu w ustawie o COVID-19. Napisał, "że ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zniosła ograniczenie przychodowe, natomiast pozostawiła kryterium spadku przychodów o 15 proc. Ustawa mówi o przychodzie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - wyjaśniono.

Zaznaczono również, że oceny spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe. "Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc" - napisano.

Resort rodziny i pracy wskazał również, że żaden przepis nie ogranicza liczby prowadzonych działalności gospodarczych ani ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Jednemu podmiotowi przysługuje jedno świadczenie z jednego tytułu.

Na pytanie Rzecznika MŚP, co należy rozumieć pod pojęciem „innych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia postojowego”, MRPiPS odpowiedziało, że ZUS nie żąda żadnych innych informacji ponad te, które wynikają z ustawy. Wskazał jednak, że może się zdarzyć, że będzie wymagane dołączenie innych dokumentów, np. pełnomocnictwa.

Na pytanie, czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie umowy zlecenia w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy w formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy, a także przedstawienie dokumentów uprawdopodabniających wykonywanie zlecenia (np. wyciągów bankowych), MRPiPS zaznaczyło, że do wniosku dołącza się kopie umów cywilnoprawnych.

Wskazało również, że wniosek o świadczenie postojowe powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie, a w przypadku złożenia niekompletnego wniosku ZUS wzywa do jego uzupełnienia.

MRPiPS zaznaczyło, że świadczenie postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym. Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu. Forma wsparcia w postaci świadczenia finansowego może łączyć się z innymi formami wsparcia (pomocy) przewidzianymi dla przedsiębiorców.