Pożyczka na inwestycje rozwojowe to pierwszy instrument finansowy z unijnego budżetu na lata 2014–2020, z którego skorzystać mogą podlascy przedsiębiorcy. Mogą po nią sięgnąć mikro, małe i średnie firmy. Przeznaczona jest dla branży usługowej, a także przedsiębiorstw z innych obszarów, które realizują inwestycje z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych. Promowane będą inwestycje polegające na informatyzacji przedsiębiorstw czy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych modernizujących firmy. Innymi słowy przedsiębiorcy będą mogli sfinansować zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania czy zapłacić za usługi doradcze, dzięki którym będą w stanie wdrożyć nowe technologie. Podstawowe oprocentowanie pożyczki ustalone zostało na 2,43 proc. rocznie, ale dla wybranych grup przedsiębiorstw przewidziane są preferencje. W najbliższych tygodniach firmy dowiedzą się, jakie będą musiały spełnić warunki, żeby oprocentowanie było niższe. Jak w przypadku większości instrumentów finansowych wykorzystujących środki unijne, odsetki są jedynym kosztem ponoszonym przez przedsiębiorcę. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została na 1 mln zł, a okres spłaty może wynosić pięć lat. Przedsiębiorca będzie miał prawo zawiesić na sześć miesięcy spłatę zobowiązań.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał już umowy z pierwszymi pośrednikami finansowymi z województwa podlaskiego – konsorcjum ECDF i Mega Sonic i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. To u nich przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie pożyczek. Lista pośredników będzie się powiększać.

Łącznie BGK, jako zarządzający częścią kapitału z regionalnego programu operacyjnego, przeznaczonego na zwrotne instrumenty finansowe, ma do rozdzielenia między pośredników finansowych 267 mln zł. Z tej kwoty 140 mln zł trafi na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności lokalnej gospodarki. Czyli pieniądze te w całości trafią do przedsiębiorców, nie tylko w postaci pożyczek.

Przewidziane są także tzw. wejścia kapitałowe, czyli tworzenie spółek, do której z jednej strony wejdzie wsparty unijnymi pieniędzmi pośrednik finansowy, z drugiej przedsiębiorca ze swoim pomysłem. W ten sposób firma będzie mogła pozyskać do 1 mln zł na maksymalnie 10 lat.

Niemniej ważnym tematem dla władz województwa podlaskiego jest w perspektywie budżetowej 2014–2020 kwestia ochrony środowiska. Na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej BGK ma zarezerwowane niemal 120 mln zł. Kwota ta rozdzielona zostanie między dwa instrumenty finansowe. Po pierwsze do 1 mln zł na okres 10 lat będą mogły pożyczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają poprawić swoją efektywność energetyczną. Po drugie do 2,5 mln zł, nawet na 15 lat, będą mogły pożyczyć spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa budownictwa społecznego, które chcą poprawić efektywność zarządzanych przez siebie budynków. Szczegółowe parametry obydwu rodzajów pożyczek zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Tak jak wiele innych województw, także podlaskie zdecydowało się przeznaczyć część pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego na wsparcie lokalnego rynku pracy. Na ten cel BGK przeznaczy prawie 10 mln zł. Poprzez pośredników finansowych trafią one w postaci pożyczek do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, od 30 roku życia. Będą one mogły otrzymać do 50 tys. zł na maksymalnie sześć lat na założenie własnej działalności gospodarczej. Osoby zaliczane do grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji będą mogły liczyć na podobnej wartości pomoc na rozkręcenie własnego biznesu, ale w tym przypadku będzie ona miała charakter bezzwrotny. Z punktu widzenia unijnych regulacji w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach. W ten sposób podlaski samorząd chciałby m.in. doprowadzić do obniżenia stopy bezrobocia. Na koniec września w regionie bez pracy pozostawało 8,9 proc. ludności w wieku produkcyjnym, tymczasem dla całego kraju wskaźnik ten był o 2 pkt proc. niższy. W niektórych powiatach, takich jak grajewski czy kolneński, stopa bezrobocia przekracza 15 proc.

Michał Wójcik

e-mail: dgp@infor.pl