BGK realizuje Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, mający na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej w Polsce Wschodniej. Skąd decyzja o wyborze tej konkretnej gałęzi gospodarki?

Turystyka ma coraz większy wpływ na gospodarkę i rozwój poszczególnych regionów. To sektor o rosnącym znaczeniu, nie tylko w ujęciu polskim, ale i światowym. W 2015 r. turystyka wygenerowała 9 proc. światowego PKB, a prognozy pokazują, że w 2022 r. będzie to już 10 proc. Podobne tendencje obserwujemy w Polsce. Ostatnie dane pokazują, że w 2016 r. było to 6 proc. W tym kontekście należy mieć na uwadze, że nowe miejsca pracy i wzrost poziomu dochodów ludności regionów turystycznych to ważny, choć niejedyny, efekt dla gospodarki. W ujęciu krajowym wzrost ruchu turystycznego stymuluje rozwój przedsiębiorczości, innowacji, a przez podatki – zwiększenie dochodów budżetowych samorządów lokalnych. To ważne dla takich obszarów jak Polska Wschodnia, która wymaga doinwestowania oraz zwiększenia dynamiki rozwoju. Dlatego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uwzględniliśmy wsparcie dla tzw. przemysłu czasu wolnego. Realizacją tego zamierzenia jest m.in. projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka (PPW-T), o budżecie 200 mln zł. W ramach tego projektu oferujemy pożyczki dla małych i średnich firm z pięciu regionów Polski Wschodniej.

Polscy i zagraniczni turyści coraz częściej decydują się spędzić urlop w naszym kraju. Jak utrzymać i wykorzystać to pozytywne zjawisko?

Słowa klucze to: atrakcyjna, zróżnicowana oferta, wysoka jakość usług, również okołoturystycznych oraz dostępność transportowa. Natomiast pożyczki na rozwój turystyki pozwolą na poprawę bazy noclegowej, bazy rekreacyjnej, zróżnicowanie oferty produktowej, w tym na wydłużenie sezonu turystycznego, oraz usług. Ponadto pożyczki zapewnią, że – poza zwiedzaniem – turyści będą dobrze „zaopiekowani” w miejscowościach, które zdecydują się odwiedzić. Dobrym przykładem będzie tu Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, łączący atrakcje turystyczne pięciu województw Polski Wschodniej. Stworzył on dobrą bazę do zwiększenia liczby osób odwiedzających makroregion, ale liczymy, że dzięki naszym pożyczkom i rozwinięciu oferty uda się zachęcić rowerzystów do przedłużania pobytu i poznania pozostałych walorów Polski Wschodniej. Przypomnę tylko, że pozyskane środki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Pomoc finansowa kierowana jest do firm działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Na jaką kwotę mogą liczyć przedsiębiorcy, jaki jest okres spłaty pożyczki i czy potrzebny jest wkład własny?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej, mogą liczyć na pożyczkę o wartości do 500 tys. zł, udzielaną maksymalnie na pięć lat i oprocentowaną na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w ramach pomocy de minimis. Ponadto możliwa jest karencja w spłacie w postaci sześciu miesięcy wliczonych do wspomnianych pięciu lat. Oczywiście wymagany jest wkład własny. Szczególną preferencją objęte są młode firmy działające na rynku nie dłużej niż dwa lata oraz obiekty posiadające status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Dla nich oprocentowanie jest jeszcze bardziej korzystne i nawet nie muszą dysponować wkładem własnym.

Dlaczego warto wybrać pożyczki, a nie inną formę finansowania, np. dotacje?

Pożyczka na rozwój turystyki ma wspomagać rozwój przedsiębiorczości i tworzyć miejsca pracy w mniej uprzywilejowanych województwach Polski Wschodniej, dlatego oferujemy ją na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Poprzez preferencje dla firm młodych dajemy szansę na rozwój podmiotom, które nie otrzymałyby komercyjnej pożyczki w banku. Wypełniamy więc pewną lukę w dostępie do kapitału. Ponadto projekt PPW – Turystyka nie jest zasilamy środkami Unii Europejskiej, dlatego zrobiliśmy dużo, aby ich dystrybucja i rozliczanie odbywało się na uproszczonych zasadach. I tak np. istotny jest krótszy czas oceny wniosku o udzielenie wsparcia czy jego wypłaty, co ma szczególne znaczenie w takiej branży jak turystyka. Liczymy, że pożyczki będą dystrybuowane przez kolejne 10 lat, co zapewni ciągłość i przewidywalność wsparcia publicznego dla MSP z tego sektora.

Czy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z innych produktów finansowych, np. pożyczki obrotowej?

Podczas opracowywania założeń projektu PPW – Turystyka mieliśmy na uwadze to, że przedsiębiorcy, oprócz potrzeb inwestycyjnych, mogą poszukiwać wsparcia również na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Dlatego już teraz istnieje możliwość sfinansowania pożyczką wydatków obrotowych, z zastrzeżeniem, iż muszą one stanowić uzupełnienie dla głównego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W ramach PPW – Turystyka przewidziano możliwość wprowadzenia innych niż pożyczka produktów finansowych, np. poręczenia, wejścia kapitałowe itp. Zależeć to będzie jednak od oceny zainteresowania rynku nowym produktem finansowym oraz jego dopasowaniem do już dostępnych źródeł finansowania inwestycji.

W jaki sposób przedsiębiorcy mogą sięgnąć po projekty, o których rozmawiamy?

Podstawą udzielenia pożyczki będzie analiza biznesplanu przedsięwzięcia. Po informację o szczegółowych wymaganiach należy zgłosić się do pośredników finansowych, którzy odpowiadają bezpośrednio za udzielanie pożyczek na terenie danego województwa Polski Wschodniej. Ich lista jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który na zlecenie Ministerstwa Rozwoju wdraża projekt.

Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju

Rozmawiał Tomasz Żółciak