W unijnej perspektywie budżetowej 2014–2020 Bank Gospodarstwa Krajowego rozdzieli między instytucje finansujące działające w woj. podkarpackim 228 mln zł. Pieniądze mają przede wszystkim wspierać przedsiębiorczość. Będą po nie mogły sięgnąć mikro, małe i średnie firmy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju lub takie, które chciałyby z unijnych pieniędzy sfinansować innowacyjne przedsięwzięcia. Według szacunków władz województwa z pieniędzy skorzystać powinny 882 podmioty. Dotychczas BGK podpisał dwie umowy z takimi instytucjami.

Kwotą 12 mln zł dysponuje Lubelska Fundacja Rozwoju, natomiast Agencja Rozwoju Regionalnego MARR otrzymała 16 mln zł. Pozyskany od BGK kapitał obydwie instytucje przeznaczą na pożyczkę standardową.

Grupą docelową dla tego instrumentu finansowego są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą mogły pożyczyć do 120 tys. zł, maksymalnie na pięć lat. Standardowe oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na 2,83 proc., ale możliwe będzie także uzyskanie finansowania na preferencyjnych zasadach. W scenariuszu najbardziej korzystnym dla przedsiębiorcy oprocentowanie może spaść do 0 proc. W takim jednak przypadku pożyczka będzie traktowana jako pomoc publiczna. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że zgodnie z unijnymi regulacjami wartość takiej pomocy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych (dla przedsiębiorstw zajmujących się drogowym transportem towarów limit ten ustalony jest na 100 tys. euro). Warunkiem uzyskania pożyczki jest pozytywna ocena przez pośrednika finansowego kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo firma pożyczająca pieniądze będzie zobowiązana do przedstawienia stosownych zabezpieczeń, stanowiących gwarancję spłaty zobowiązań. Konkretne wymagania w tym zakresie nie zostały jeszcze określone, ale wiadomo, że najmniejsze firmy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju będą mogły liczyć na preferencje w tym zakresie.

Pożyczkobiorcy będą także mogli liczyć na karencję w spłacie zobowiązań. Możliwe są dwa rozwiązania: zawieszenie spłaty na sześć miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki lub 3-miesięczna przerwa w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty. Skorzystanie z tej opcji nie będzie jednak wydłużać maksymalnego, 5-letniego okresu spłaty.

Pozyskane pieniądze firmy będą mogły przeznaczyć na inwestycje: przede wszystkim innowacyjne, ale także takie, które zwiększą skalę ich działalności.

W najbliższym czasie podkarpackie przedsiębiorstwa będą mogły także skorzystać z pożyczki innowacyjnej. W ramach tego instrumentu można będzie dostać do 400 tys. zł. Podobnie jak w przypadku pożyczki standardowej kapitał przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To samo grono firm będzie mogło skorzystać z poręczenia do wysokości 500 tys. zł. Ma ono umożliwić pozyskanie finansowania przedsiębiorstwom nieposiadającym odpowiedniego majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie spłaty zaciąganych zobowiązań. Poręczenie będzie dostępne maksymalnie na sześć lat.

Część pieniędzy z unijnego budżetu na lata 2014–2020 woj. podkarpackie zamierza wydać na wsparcie osób pozostających bez pracy. Jedną z instytucji realizujących ten cel jest wojewódzki urząd pracy. WUP podpisał umowę z BGK, na mocy której będzie dysponował kwotą 30 mln zł. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać osoby powyżej 29. roku życia, pozostające bez pracy, której zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Na wsparcie z tej puli mogą liczyć także rolnicy lub członkowie ich rodzin, którzy prowadzą gospodarstwa nie większe niż 2 ha. Ta grupa beneficjentów również będzie mogła pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zdecydują się odejść z rolnictwa. Według szacunków, pieniędzy tych powinno wystarczyć na utworzenie ponad 300 nowych miejsc pracy. Nakłaniając rolników do zmiany zawodu, władze województwa chcą z jednej strony przyspieszyć transfer ludzi do bardziej produktywnych branż, z drugiej wymusić konsolidację gospodarstw. W Podkarpackiem średnia powierzchnia gruntów ornych na pojedyncze gospodarstwo wynosi jedynie 4,77 ha i należy do najniższych w kraju. W tej wielkości gospodarstwach produkcja rolna jest najmniej opłacalna. Średnia dla całej Polski przekracza 10 ha.

Instytucje finansujące w województwie podkarpackim

● Lubelska Fundacja Rozwoju (www.fr.lublin.pl)

● Agencja Rozwoju Regionalnego MARR (www.marr.pl)

Aktualna lista pośredników finansowych oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl.

Michał Wójcik
e-mail: dgp@infor.pl