Kapitał na wspieranie przedsiębiorczości w woj. zachodniopomorskim pochodzi z inicjatywy Jeremie 2, która jest kontynuacją programu JEREMIE funkcjonującego w perspektywie budżetowej 2007–2013. Cele się nie zmieniają – na pozyskanie kapitału na korzystnych zasadach mogą liczyć przede wszystkim najmniejsze firmy. Dotychczas instrumentów finansowych dostępnych w ramach JEREMIE skorzystało ok. 6 tys. przedsiębiorstw. Z pieniędzy zarezerwowanych na lata 2014–2020 wsparcie uzyskać ma dalsze 2,1 tys. firm, a liczba miejsc pracy powiększy się o ponad tysiąc.

Najwięcej środków zarezerwowane jest na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Z niemal 470 mln zł, które ma do rozdzielenia między pośredników finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego, na ten cel przeznaczono 335 mln zł. Pierwsze umowy z instytucjami finansującymi już zostały podpisane: przedsiębiorcy wnioski o pożyczki mogą składać w sześciu różnych instytucjach, z których część działa samodzielnie, a część połączyła się w konsorcja. Dotychczas uruchomione zostały trzy rodzaje pożyczek.

Dla najmniejszych firm – spełniających unijne kryteria mikroprzedsiębiorstwa (zatrudnienie mniejsze niż 10 osób i roczny obrót niższy od równowartości 2 mln euro lub aktywa mniejsze niż 2 mln euro) – w tym również startupów, przeznaczona jest mikropożyczka. W ramach tego instrumentu przedsiębiorcy mogą pozyskać do 100 tys. zł, maksymalnie na 5 lat. Firmy mają prawo zawiesić spłatę na sześć miesięcy. Podstawowe oprocentowanie wynosi 2,43 proc. Na preferencje mogą liczyć firmy działające krócej niż 24 miesiące – w tym przypadku odsetki wynoszą 1,43 proc., ale przedsiębiorców obowiązują limity pomocy de minimis. Ubiegający się o pożyczkę przedsiębiorca będzie musiał przedstawić zabezpieczenie spłaty zobowiązań. Może je stanowić weksel in blanco z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie ze strony Funduszu Poręczeń Kapitałowych lub każdy inny rodzaj zabezpieczenia zaakceptowany przez pośrednika finansowego. Pożyczone pieniądze przedsiębiorca może przeznaczyć na zakup środków trwałych (np. nowych maszyn), ale także na powiększenie kapitału obrotowego, pod warunkiem że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczona jest pożyczka obrotowo-inwestycyjna. Firmy mogą się ubiegać o kwotę od 100 do 500 tys. zł. Maksymalny okres spłaty został ustalony na siedem lat, z możliwością zawieszenia spłaty nawet na osiem miesięcy. Oprocentowanie ustalone zostało na 2,43 proc. i w przypadku tego instrumentu finansowego nie przewidziano preferencji. Tak samo jak mikropożyczką firmy będą mogły sfinansować tymi pieniędzmi zarówno zakup środków trwałych, jak i powiększenie kapitału obrotowego. Nie różnią się też niczym rodzaje zabezpieczeń wymaganych przez pośredników finansowych.

Dla tej samej grupy przedsiębiorstw przewidziana jest pożyczka inwestycyjna, w ramach której można pozyskać od 500 tys. do 1 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 10 lat, z możliwością zawieszenia spłaty na 12 miesięcy. Standardowe oprocentowanie ustalone zostało na 2,43 proc., ale firmy działające krócej niż 24 miesiące mogą liczyć na obniżenie kosztów kredytu do 1,83 proc. Także pożyczka inwestycyjna, choć nazwa tego nie sugeruje, będzie mogła być częściowo przeznaczona na powiększenie kapitału obrotowego. Preferowaną branżą w przypadku tego instrumentu finansowego jest turystyka. Pieniądze będzie można na przykład wydać na budowę lub remont infrastruktury uzdrowiskowej, na infrastrukturę rekreacyjno-sportową, powiększenie bazy noclegowej czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności.

Od żadnego z wymienionych trzech rodzajów pożyczek pośrednicy finansowi nie pobierają opłat i prowizji – jedyne koszty dla przedsiębiorcy wynikają z oprocentowania. W trakcie przygotowywania są kolejne produkty finansowe, do których dostęp będą mieli zachodniopomorscy przedsiębiorcy: pożyczka na wdrożenie wyników działalności badawczo-rozwojowej, mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mikropożyczka na utworzenie miejsca pracy, poręczenie czy reporęczenie. Firmy będą mogły także liczyć na zaangażowanie kapitałowe pośredników dysponujących unijnymi funduszami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instytucje finansujące w województwie zachodniopomorskim

● Polska Fundacja Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl)

● Grupa Doradcza ECDF (www.ecdf.pl)

● Konsorcjum: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy (www.fundusz.szczecin.pl),

● Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (www.fundacja.koszalin.pl),

● Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie (www.fpk.stargard.pl),

● Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych (www.sisg.pl),

Aktualna lista pośredników finansowych oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl

Michał Wójcik

e-mail: dgp@infor.pl