W ramach projektu Przedsiębiorcze Podkarpackie region chce promować działania rozwojowe przedsiębiorstw z sektora MSP. Co to oznacza w praktyce? Jakie projekty można uznać za rozwojowe?

Na podstawie wniosków wyciągniętych z przeprowadzonej analizy sytuacji gospodarczej w regionie podjęliśmy decyzję o wsparciu rozwoju firm z sektora MSP, a szczególnie z branż: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel oraz pozostałe usługi. Finansowane będą również przedsiębiorstwa z innych branż, które realizować będą inwestycje wpływające na wzmocnienie ich potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego oraz które stworzą podstawy do rozwoju województwa podkarpackiego. Konkretnie pomoc finansową otrzymać można na inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowych lub handlowych, tworzeniu nowych miejsc pracy, wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych oraz zakupie wyposażenia – niezbędnych maszyn, urządzeń czy aparatury. Finansowanie można również uzyskać na zakup środków transportu, muszą być one jednak bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu.

W ramach współpracy z BGK jedną umowę podpisano z urzędem marszałkowskim, a drugą z wojewódzkim urzędem pracy. Na co obie instytucje będą kładły nacisk?

Środki udzielane w ramach umowy z urzędem marszałkowskim przeznaczone są na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zależy nam na stworzeniu silnego sektora MSP poprzez udostępnianie firmom pożyczek na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku. W przypadku drugiej umowy naszym celem jest zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, a co za tym idzie – zmniejszenie stopy bezrobocia w regionie. Przewidujemy wsparcie 306 osób pozostających bez pracy, które skorzystają z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczych skutkujących utworzeniem 319 miejsc pracy. Wsparcie koncentrować się będzie na osobach mających największe szanse na odniesienie sukcesu, branżach konkurencyjnych i innowacyjnych z dużymi barierami wejścia.

Jakiego rodzaju instrumenty zwrotne będą oferowane i dla kogo?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy otrzymać mogą pożyczkę standardową oraz pożyczkę innowacyjną. Na dalszym etapie realizacji projektu firmom z sektora MSP oferowane będą również poręczenia. Wkrótce także osoby planujące założenie własnego biznesu będą mogły skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności.

Na czym będzie polegać pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Kto i na jakich warunkach może ją otrzymać?

Wsparcie w postaci tego rodzaju pożyczki otrzymają osoby powyżej 29. roku życia pozostające bez pracy, które planują rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tej grupie znajdują się także rolnicy zamierzający odejść z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego do wielkości dwóch hektarów. Pożyczki udzielane będą na warunkach preferencyjnych, co w praktyce oznacza atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji czy ukrytych kosztów.

Duży nacisk położony jest na działalność innowacyjną. Czy Podkarpacie może na tym polu rywalizować z innymi regionami? Co jest waszym atutem?

Województwo podkarpackie od wielu lat stawia na innowacje. Mamy bardzo wysoki udział nakładów na B+R w relacji do PKB, który zgodnie z danymi za 2014 r. wyniósł 1,38 proc. i był znacznie wyższy niż średnia dla Polski. Jest to drugi wynik w Polsce po woj. mazowieckim i ex aequo z małopolskim. Co więcej, zdecydowanie korzystnie przedstawia się również sytuacja w zakresie struktury nakładów finansowych na działalność B+R, gdzie prawie 75 proc. to nakłady przedsiębiorstw, i pod tym względem jesteśmy numerem 1 w Polsce. Jak widać, skutecznie rywalizujemy, a nawet powiedziałbym, że wyznaczamy poziomy tej rywalizacji. Jako region realizujemy wiele działań o charakterze międzynarodowym, ukierunkowanych na wzmocnienie innowacyjności regionu, wśród których można wymienić chociażby przystąpienie przez region do elitarnej sieci NEREUS czy wypracowanie we współpracy z Komisją Europejską i ekspertami Banku Światowego koncepcji utworzenia Podkarpackiego Centrum Innowacji, które znacząco wpłynie na zwiększenie innowacyjności gospodarki województwa. A atuty regionu? To m.in. wysoko rozwinięty przemysł lotniczy, o długich tradycjach, z zaangażowanym kapitałem zagranicznym, skupiony w klastrze Dolina Lotnicza. To rozwinięte szkolnictwo wyższe, istotne dla rozwoju regionu kierunki badań i edukacji, głównie w Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim. Lotnictwo i kosmonautyka, branża IT, motoryzacja i jakość życia to obszary, które wymagają kreowania innowacji i w ten sposób wymuszają na przedsiębiorstwach oparcie modelu biznesowego na nowoczesnych technologiach. My jako władze publiczne staramy się im w tym pomagać i jak pokazują wskaźniki, dobrze realizujemy swoje zadanie.

Jak przedsiębiorca może stwierdzić, która forma wsparcia będzie dla niego najkorzystniejsza? Kto może mu doradzić?

Przedsiębiorca może zwrócić się o pomoc do instytucji finansujących udzielających bezpośredniego wsparcia w regionie. Lista takich instytucji oraz szczegółowe informacje na temat projektu Przedsiębiorcze podkarpackie znajdują się na stronach www.rpo.bgk.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl, a także pod numerem infolinii BGK dostępnym na stronie internetowej. By dowiedzieć się więcej, można również udać się do najbliższego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Władysław Ortyl, marszałek woj. Podkarpackiego

Rozmawiał Tomasz Żółciak