Odmawiając udostępnienia informacji na temat kosztów „Sylwestra Marzeń z Dwójką” z 2021 r., telewizja publiczna powinna dokładnie wyjaśnić, co i dlaczego uważa za objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając skargę na decyzję TVP.

Sprawa trafiła do WSA po tym, jak w styczniu 2022 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciła się do publicznego nadawcy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Stowarzyszenie chciało dowiedzieć się, ile TVP wydała na organizację imprezy sylwestrowej w 2021 r., jakie kwoty otrzymały od telewizji poszczególne podmioty zaangażowane w organizację wydarzenia i czy organizator podpisał umowy z występującymi artystami.
Spółka odmówiła, zasłaniając się swoim interesem ekonomicznym i tajemnicą przedsiębiorstwa. Konkurencyjne stacje telewizyjne, znając warunki organizacji imprezy, mogłyby „łatwiej wynegocjować korzystniejsze dla siebie warunki realizacji” własnych wydarzeń i wzmocnić swoją pozycję rynkową kosztem państwowej telewizji – stwierdziła TVP w uzasadnieniu decyzji. Dalej przekonywała, że „w podobny sposób wykorzystana może zostać informacja o tym, czy spółka podpisywała umowy związane z występami poszczególnych artystów”.
W skardze na to rozstrzygnięcie aktywiści Watchdog Polska podnosili, że jawność rozliczeń finansowanej z publicznych środków telewizji powinna mieć pierwszeństwo przed ochroną jej indywidualnych interesów. Stowarzyszenie utrzymywało też, że ujawnienie informacji nie niesie za sobą ryzyka dla działalności TVP, a do tego nadawca nie wyjaśnił, dlaczego dane objęte wnioskiem miałyby zostać objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
WSA w Warszawie przyznał rację skarżącym. W uzasadnieniu wyroku sędziowie w pierwszej kolejności przypomnieli, że zgodnie z art. 61 konstytucji prawo do informacji o działalności władzy publicznej obejmuje również dane o działaniach podmiotów takich jak TVP, wykonujących zadania publiczne i wykorzystujących publiczne środki. Sąd zauważył wprawdzie, że to prawo może być ograniczone ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, ale takie ograniczenie wymaga wykazania, że zostały spełnione odpowiednie przesłanki odmowy udostępnienia informacji. To właśnie tego elementu w decyzji publicznego nadawcy zabrakło – uznał skład orzekający. Uzasadnienie sporządzone przez TVP było zdaniem WSA lakoniczne, nie odnosiło się w konkretny sposób do poszczególnych pytań z wniosku i nie wyjaśniało, skąd potrzeba utajnienia danych o „Sylwestrze Marzeń”.
„Spółka w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie wskazuje ponadto, którym konkretnie informacjom nadano klauzulę tajności i z jakiego powodu. Wyjaśnia jedynie dość ogólnikowo, że spółka podjęła działania w celu zachowania informacji w poufności, nadając im klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie wewnętrznych aktów prawnych spółki” – wytknął w opublikowanym niedawno uzasadnieniu nadawcy sąd administracyjny, dodając, że w takiej sytuacji nie jest w ogóle możliwa weryfikacja „ogólnikowych twierdzeń” zawartych w decyzji.
O ile TVP nie wniesie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, będzie musiała wydać nową decyzję. Watchdog Polska już teraz przyznaje, że spodziewa się kolejnej, tym razem lepiej uzasadnionej odmowy. Tak właśnie telewizja postąpiła po poprzedniej przegranej w identycznej sprawie, dotyczącej sylwestrów w latach 2015 – 2017. Ten wcześniejszy spór czeka obecnie na rozstrzygnięcie przez NSA. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 października 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 628/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia