Wydawnictwo Przekrój, spółka zależna Gremi Media, zawarła z Tomaszem Niewiadomskim umowę sprzedaży ogółu praw własności intelektualnej związanych z wydawaniem czasopisma "Przekrój". Cena należna spółce Wydawnictwo Przekrój za zbywane prawa wynosi 7 mln zł netto, podała Gremi Media w komunikacie.

"Spółka Wydawnictwo Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - spółka zależna od Gremi Media SA - (wraz ze spółką Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawarła z panem Tomaszem Niewiadomskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 'Tomek Niewiadomski Fotografia' (...), umowę sprzedaży ogółu praw własności intelektualnej związanych z wydawaniem czasopisma 'Przekrój', a w szczególności: znaki towarowe, autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących znaki towarowe oraz do utworów publikowanych w czasopiśmie 'Przekrój' wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego, domeny internetowe, tytuły prasowe, egzemplarze archiwalne" - czytamy w komunikacie.

Kwota 4 mln zł (wraz z należnym podatkiem VAT) płatna będzie na rachunek bankowy Wydawnictwa Przekrój, a pozostała kwota ceny sprzedaży rozliczona zostanie świadczeniem przez kupującego usług reklamowych lub innych o podobnym charakterze w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty zawarcia umowy na rzecz sprzedających lub ich podmiotów powiązanych, podano również.

Umowa przewiduje, iż w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedający zobowiązują się powstrzymać od działalności konkurencyjnej wobec kupującego, przez co strony umowy rozumieją czerpanie korzyści z posiadania w przeszłości praw do marki "Przekrój" oraz do faktycznego wydawania. W przypadku naruszenia tego zakazu konkurencji sprzedający zapłacą solidarnie na rzecz kupującego karę umowna w wysokości 2 mln zł za każdy przypadek naruszenia zakazu konkurencji.

Gremi Media jest wydawcą takich tytułów, jak "Rzeczpospolita", "Bloomberg Businessweek Polska", "Parkiet", "Magazyn Sukces", "Uważam Rze", "Uważam Rze Historia".