W ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”, realizowanego przez miasto Świdnicę (polskiego lidera w stymulowaniu rozwoju turystycznego regionów, uznanego organizatora kongresów i konferencji dla branży turystycznej) oraz miasto partnerskie Trutnov w Czechach, zorganizowana zostanie bezpłatna konferencja szkoleniowa dla branży turystycznej polsko-czeskiego pogranicza. Wydarzenie odbędzie się wiosną w Świdnicy.
Media

Ideą wydarzenia jest rozwój turystyczny pogranicza poprzez wzrost kompetencji pracowników, przedsiębiorstw i organizacji wspierających. Podczas konferencji będzie można poznać szczegóły dotyczące m.in. współpracy, konkurencji i idei sieciowania w turystyce polsko-czeskiego pogranicza, poznać dobre praktyki pomiędzy podmiotami zarządzającymi obiektami turystyki militarnej. Będzie mowa także o tym, jak nie zepsuć promocji i zachęcić turystę do wizyty w regionie poprzez działania i efektywne kampanie promocyjne w sieciach społecznościowych. Uczestnicy konferencji dowiedzą się także jaką rolę odgrywają regionalne produkty w rozwoju turystyki na przykładzie tworzenia sieci współpracy pomiędzy producentami i podmiotami turystycznymi. Będzie można poznać znaczenie segmentacji w procesie rozwoju produktu turystycznego oraz odkryć potencjał polsko-czeskiego pogranicza w tym zakresie. Przewidziano także organizację praktycznych profesjonalnych warsztatów składających się z wykładów oraz szkolenia terenowego.

Na liście osób, które wygłoszą prelekcje i poprowadzą warsztaty są zarówno cenieni przez branżę eksperci, łączący naukę z praktyką, osoby zarządzające atrakcjami turystycznymi, jak i przedstawiciele samorządu terytorialnego – m.in. Sylwia Osojca-Kozłowska, Kierownik Referatu Turystyki UM Świdnica, Zdzisław Łazanowski, Prezes Podziemnego Miasta Osówka, Michał Anioł, Prezes Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk, dr Piotr Zawadzki, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Adam Karpiński, wykładowca WSB i AWF Wrocław, Tomáš Eichler, wicestarosta Trutnova, inż. Daniela Manďáková, Destinační manager regionu Hradecko i Centrum Informacji Turystycznej w Hradec Kralove.

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu na Najlepszy Produkt i Usługę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza oraz Osobowość turystyki pogranicza.

Celem projektu „Turystyka wspólna sprawa”, który realizowany jest w latach 2019-2021 jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju tego sektora, debaty o turystyce pogranicza, a także wzajemna promocja produktów turystycznych. Partnerów formalnych w projekcie jest tylko dwóch – miasto Świdnica i zaprzyjaźniony z nią Trutnov, ale w projekcie udział bierze wiele podmiotów, jak funkcjonujące po obu stronach granicy organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy, uczelnie kształcące w zakresie turystyki, przedstawiciele świata nauki, ustawodawcy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych oraz mieszkańcy terenów przygranicznych.

Podczas realizacji projektu mieszkańcy Świdnicy, Trutnova i innych okolicznych miejscowości mają okazję poznania atrakcji i potencjału turystycznego pogranicza, a kreatorzy ruchu turystycznego, jego silnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz determinantów i barier we współpracy przy polsko-czeskich działaniach na rzecz turystyki. W ramach projektu zostaną wydane także publikacje w języku polskim i czeskim: ulotki, przewodniki i mapy (przewodniki po atrakcjach dziedzictwa, Trutnova i okolic, mapy dla rowerzystów i miłośników turystyki przygody i in.).

Konferencja odbędzie się w Teatrze Miejskim w Świdnicy.
Szczegółowy program będzie wkrótce umieszczony i na bieżąco aktualizowany na stronie projektu:

www.turystykawspolnasprawa.pl

Konferencja „Sieciowe produkty turystyczne polsko-czeskiego pogranicza” jest realizowana w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014–2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001638.