Rozmowa z Aleksandrem Kozłowskim, Prezesem Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie), nominowanego do tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności – EKO Firma 2020
Media

Jak definiuje Pan pojęcie „eko firma” w odniesieniu do działalności Państwa przedsiębiorstwa?

Jest to zagadnienie kluczowe. Jako firma komunalna, zajmująca się zaopatrywaniem w wodę, odprowadzaniem ścieków oraz pozyskiwaniem i wywozem odpadów komunalnych, czujemy się częścią podmiotów świadomych i odpowiedzialnych w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz selektywnego pozyskiwania odpadów, poddawanych maksymalnemu recyklingowi. Stąd też nasza działalność nie może być wyłącznie nastawiona na zysk ekonomiczny, ale przede wszystkim na odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Nasze lokalne działania są ważnym elementem globalnej polityki środowiskowej. A to, że jesteśmy firmą samorządową, tym bardziej obliguje nas do odpowiedzialności, ponieważ nasze działania – jedne z najważniejszych w zakresie sprawnego funkcjonowania gminy – skierowane są, w imieniu burmistrza Krosna Odrzańskiego, na rzecz nie tylko tego miasta, ale całego regionu. Społeczna odpowiedzialność jest wyznacznikiem wszystkich naszych działań.

Przedsiębiorstwo powstało w 2008 roku jako Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne. Po 10 latach nastąpiła znacząca zmiana w zakresie Państwa działalności.

Na początku 2018 roku przybyło nam dodatkowe ważne zadanie – pozyskiwanie i wywóz odpadów komunalnych z terenu całej gminy Krosno Odrzańskie. Zmieniliśmy nazwę na Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne. Do nowych zadań przygotowywaliśmy się dwa lata. Wymagało to od nas nie tylko zmian organizacyjnych, systemowych, ale też sporo nakładów inwestycyjnych. Już jesienią 2017 roku zakupiliśmy dwa pierwsze samochody specjalistyczne – śmieciarki, a trzecią przejęliśmy z zasobów gminy. Zainwestowaliśmy też w specjalne czipy, które zamontowaliśmy na pojemnikach odpadów. Dzięki temu możemy monitorować odbiór – wiemy czy pojemniki zostały wystawione przez mieszkańców, kiedy ekipa dotarła pod dany adres i o której godzinie pojemnik został opróżniony.

Jakie jeszcze prace i nakłady musieli Państwo ponieść w związku z dodatkowymi zadaniami?


Nie zapominamy o inwestycjach także w części wodociągowo-kanalizacyjnej. Na przykład wprowadziliśmy system zdalnego odczytu wodomierzy. Niemniej jednak rzeczywiście rozpoczęcie działalności w zakresie gospodarki odpadami przyniosło najwięcej kosztownych inwestycji. Pod koniec 2017 roku uruchomiliśmy nową bazę magazynowo-transportową. Na jej terenie znajduje się miejsce na pojemniki oraz zadaszony parking dla pojazdów specjalistycznych. Ponadto musieliśmy dokonać zakupu blisko 900 pojemników tysiącstulitrowych dla pięciu frakcji odpadów: żółte na metale i tworzywa sztuczne, niebieskie na papier i tekturę, zielone na szkło, brązowe na odpady biodegradowalne i czarne na pozostałe odpady. KPWK przejęło także opiekę nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy mogą tam oddać odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy opony. Niezbędne było doposażenie jednego z pojazdów w systemem hakowy do wywozu kontenerów o pojemności 10 tys. litrów.
Równolegle Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim rozpoczął starania o pozyskanie dofinansowania na budowę nowocześniejszego PSZOK, którym nasza spółka będzie zarządzała. Koncepcja zakłada, że Punkt będzie stanowił kompleks budynków wraz z oczyszczalnią ścieków oraz farmą fotowoltaiczną. Na jego terenie zorganizowana będzie ścieżka dydaktyczna. To kolejny element odpowiedzialności, mający na celu dalsze edukowanie społeczeństwa i kształtowanie pozytywnych nawyków w zakresie racjonalnego użytkowania zasobami wody, segregacji śmieci u źródła, a więc w domostwach, selektywnej gospodarki odpadami i recyklingu. Służą temu różnorodne akcje i kampanie informacyjne. W ostatnio przeprowadzonej akcji użyliśmy burt naszych śmieciarek w bardzo nośnej i pozytywnie przyjętej kampanii wizualnej, wykorzystującej wizerunki pracowników ekip tych pojazdów, wraz z krótkim ale rzeczowym hasłem dotyczącym segregacji, np. PLASTIK, PAPIER ORAZ SZKŁO. SEGREGUJESZ? BIORĘ TO!

Rozmawiała Zuzanna Pawełczyk