Jakim regułami kieruje się Tikkurila w stosunku do swoich pracowników?

Wyznajemy zasadę, że fundamentem przedsiębiorstwa są ludzie i to oni decydują o powodzeniu biznesu. Zależy nam na tym, aby dla pracowników Tikkurila była czymś więcej, niż tylko pracodawcą. Stawiamy na otwartość, dialog i wzajemny szacunek, budujemy kulturę organizacyjną opartą na wartościach, takich jak: Wiarygodność, Innowacyjność, Profesjonalizm, oraz na współpracy – podejmujemy starania, aby pracownicy mieli poczucie, że są częścią zespołu, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i tworzą coś więcej, niż tylko produkty.

Co oznacza dla Państwa to, że jesteście Dobrą Firmą?


Tytuł Dobra Firma 2019 jest potwierdzeniem wrażliwości i otwartości Tikkurila na potrzeby otoczenia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Mamy świadomość, że dla budowania wartości firmy w długim okresie, ogromne znaczenie, nie mniejsze niż aspekt finansowy, ma kapitał ludzki, społeczny czy środowiskowy, dlatego dużą wagę przykładamy do działań, które obejmują te właśnie obszary. Zostaliśmy wyróżnieni za działania związane z wdrażaniem zasad odpowiedzialnego biznesu, w szczególności za budowanie dobrych relacji z pracownikami, bogaty pakiet świadczeń socjalnych, stawianie zasad BHP na pierwszym miejscu oraz uwzględnienie w strategii rozwoju firmy koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Jakie rozwiązania prośrodowiskowe obowiązują w spółce?

W Tikkurila aspekt środowiskowy jest uwzględniany na każdym etapie procesu planowania i budowania łańcucha dostaw. Oznacza to wysokiej jakości, ekologiczne produkty, ale także szereg rozwiązań i działań, które minimalizują wpływ fabryki na otoczenie, np. dobór odpowiednich surowców, poszukiwanie wariantów bezpieczniejszych dla zdrowia i środowiska, czy zwiększanie udziału surowców odnawialnych. Wymienić tu należy także oszczędne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz usprawnianie procesów i zwiększanie wydajności zakładów produkcyjnych w celu ograniczenia emisji i strat materiałowych. Korzystamy z odnawialnych źródeł energii, mamy własną oczyszczalnię ścieków, zbiorniki retencyjne i w praktyce stosujemy zasadę wielokrotnego wykorzystania wody pobranej ze środowiska. Aktywnie angażujemy się także w promowanie zrównoważonego rozwoju i budowanie świadomości ekologicznej, poprzez włączanie się w inicjatywy zewnętrzne, jak również organizowanie własnych projektów.

Rozmawiała Magdalena Klimek