Wszelkie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach opierają się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a przyjęta Strategia Społecznej Odpowiedzialności jest odpowiedzią na oczekiwania wszystkich interesariuszy firmy.

PWiK jest nominowane do tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności – EKO Firma 2018.

Media

Gliwickie PWiK przyjęło system wartości i norm niezbędnych do prowadzenia skutecznej i odpowiedzialnej działalności. Odgrywa ważną rolę gospodarczo-społeczną, dostarczając wysokiej jakości wodę i oczyszczając ścieki oraz świadcząc szereg innych usług w sposób niezawodny i efektywny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Należąc do ścisłej czołówki firm tej branży w Polsce pod względem wielkości sieci, liczby odbiorców, a także realizowanych inwestycji i pozyskiwanych dotacji, gliwicka spółka nieustannie dąży do wzrostu efektywności, odpowiada na potrzeby klientów, pracowników, społeczności i kontrahentów.

Zlokalizowanie w Gliwicach skrzyżowania autostrad A4 i A1 wpływa na prężny rozwój miasta, a działalność PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach ściśle wiąże się z tymi wyzwaniami. Spółka świadczy usługi dla ponad 200 tys. odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych na terenie Gliwic i Pyskowic oraz kilku sąsiednich gmin. Wraz z dynamiką zmian zachodzących w ostatnich latach, sukcesywnie realizowane były inwestycje w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury, których koszt wyniósł ok. 355 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowiło ok. 165 mln PLN.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ponad 830 km. Podstawowym źródłem pozyskiwania wody są ujęcia głębinowe triasu gliwickiego. Blisko połowa jest produktem o tak wysokiej jakości, że jest bezpośrednio udostępniana do sieci miejskiej. Pozostała część trafia do Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach oraz czterech stacji lokalnych. Kompleksowo zmodernizowany w 2014 r. SUW należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 23 mln PLN.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

W PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach opracowano filozofię działania, która jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia rynek. W sposób jasny i przejrzysty komunikuje działania w oparciu o pięć kierunków. Dwa z nich są wiodące i obejmują działalność rynkową – zorientowanie na klienta i jego potrzeby oraz niezawodność i jakość świadczonych usług. Pozostałe obejmują ochronę środowiska, partnerstwo społeczno-biznesowe oraz bezpieczeństwo pracy, kulturę etyczną i zaangażowanie pracowników.

Gliwickie przedsiębiorstwo od wielu lat podejmuje działania w zakresie odpowiedzialności biznesu, a ramowe kierunki zawarte są w strategii operacyjnej. W codziennej działalności firma czerpie z dobrych praktyk, chętnie dzieli się wiedzą i propaguje innowacyjne, zrównoważone podejście, co skutkuje m.in. ograniczeniem wpływu na środowisko i racjonalną gospodarką wodną. Niemniej ważnym aspektem jest odzyskiwanie surowca, poprzez przywracanie wartości użytkowej ścieków. Spółka dysponuje centralną oczyszczalnią ścieków w Gliwicach, która została kompleksowo zmodernizowana w 2013 r. Każdego dnia trafiają tam setki metrów sześciennych nieczystości, które poddawane są skomplikowanym procesom technologicznym. W ich trakcie produkuje się biogaz – zieloną energię, której świadectwa pochodzenia są sprzedawane na wolnym rynku energetycznym.

Polityka społeczna

Zarządzanie kadrami w gliwickim PWiK Sp. z o.o. oparte jest na bezwzględnym poszanowaniu praw pracowniczych, wysokiej kulturze oraz zapewnieniu kompleksowej opieki i bezpieczeństwa. To także liczne dodatkowe świadczenia socjalne. Priorytetem jest również dbałość o rozwój pracowników i otwartość na różnorodność. Na czołowym miejscu stawia się jednak bezpieczeństwo. Na bieżąco zbiera się informacje, analizuje wypadki i realizuje szkolenia. Sukcesywnie pracując nad modernizacją infrastruktury, zmniejsza się stopień ryzyka związanego z wypadkowością.

Jako jedna z większych firm w Gliwicach, spółka czuje się w obowiązku uczestniczyć w projektach i przedsięwzięciach miasta, udzielać wsparcia, edukować społeczność. Opracowano mapę zaangażowania społecznego, wskazując w jakie przedsięwzięcia przedsiębiorstwo się angażuje i komu niesie pomoc. Działania dedykowane mieszkańcom Gliwic mają na celu uczyć, inspirować i bawić. Realizowane jest to poprzez partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, edukację ekologiczną, kształtowanie postaw konsumenckich w zakresie racjonalnego korzystania z wody i ograniczania produkcji ścieków, a także propagowanie sportu i kultury. Co roku czynnie uczestniczy w Festiwalu Dziedzictwa Poprzemysłowego Industriada, udostępniając zwiedzającym swoje Muzeum Techniki Sanitarnej, znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Unikalne eksponaty zgromadzone są w zabytkowym budynku dawnego zakładu przepompowni ścieków.

Gliwickie przedsiębiorstwo od lat realizuje duże projekty infrastrukturalne, jest otwarte na nowe wyzwania i dysponuje zespołem specjalistów. Dlatego miasto powierzyło spółce rolę Menadżera Projektu budowy nowoczesnej, wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej. Inwestycja warta ponad 350 mln PLN realizowana była cztery lata, a efektem jest jedna z najnowocześniejszych aren w Polsce na ponad 17 tys. widzów, o olbrzymim potencjale organizacyjnym.Maria Leżucha, Jacek Majewski