W pierwszym kwartale 2016 roku banki zaostrzyły warunki udzielania kredytów, zwłaszcza kredytów mieszkaniowych, a jednocześnie zwiększył się popyt na kredyty mieszkaniowe - wynika z opublikowanej w poniedziałek przez NBP ankiety o sytuacji na rynku kredytowym.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych".

Zostały w niej omówione zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2016 r. oraz przewidywania na II kwartał. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie marca i kwietnia 2016 r. – wypełniło 25 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86 proc. - informuje NBP w komunikacie.

Bank centralny podaje m.in., że w I kwartale 2016 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i jednocześnie kontynuowały zaostrzanie warunków udzielania kredytów, podnosząc marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu. "Zaostrzenie polityki kredytowej banki uzasadniały głównie bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową oraz ryzykiem związanym z sytuacją największych kredytobiorców" - głosi komunikat.

Według NBP w I kwartale 2016 r. banki zaobserwowały też spadek popytu zgłaszanego ze strony dużych przedsiębiorstw oraz wzrost – ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. "W II kwartale 2016 r. banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i brak zmian w segmencie dużych przedsiębiorstw. W opinii ankietowanych banków wzrost popytu zgłaszanego ze strony przedsiębiorstw będzie zauważalny jedynie w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie.

Poza tym, dodaje bank centralny, w I kwartale 2016 r. banki istotnie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych - podwyższyły marże kredytowe, zaostrzyły wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń oraz zwiększyły wymagany wkład własny kredytobiorcy. "Do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły wejście w życie zapisów Rekomendacji S odnośnie do minimalnej wysokości wkładu własnego oraz zalecenie KNF dotyczące szacowania zdolności kredytowej" - głosi komunikat.

Drugi kwartał z rzędu banki odczuły też wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, który kształtował się znacznie powyżej oczekiwań z końca 2015 r. - dodaje NBP. "Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły obawy kredytobiorców dotyczące wyczerpania puli środków przeznaczonych na dopłaty do kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. W II kwartale 2016 r. banki zapowiadają kontynuację istotnego zaostrzania polityki kredytowej, a pojedyncze banki przewidują spadek popytu na te kredyty" - czytamy.