Ostatnio likwidowałam kartę płatniczą w banku, którego jestem klientką. Po rozmowie pracownica banku stwierdziła, że karta została zamknięta. Kiedy poprosiłam o pisemne potwierdzenie, powiedziała, że powinnam napisać odręcznie wypowiedzenie umowy o kartę. Zrobiłam to, po czym na kopii wypowiedzenia dostałam pokwitowanie jego złożenia. Czy jednak takie odręczne wypowiedzenie będzie skuteczne – zastanawia się pani Marta.
Gotowe formularze wypowiedzenia używane przez banki to standard w większości instytucji finansowych, więc można zrozumieć zdziwienie czytelniczki. Nie oznacza to jednak, że wypełnienie bankowego formularza jest jedyną drogą do zaprzestania korzystania z usług danego podmiotu. Odręcznie napisane przez klienta wypowiedzenie również jest pełnoprawnym dokumentem i wywołuje skutki prawne, o ile w sposób jasny odzwierciedla wolę piszącego.
W wypowiedzeniu klient musi więc wyraźnie wskazać, czego oczekuje od banku. Powinien określić, że on, niżej podpisany, w danym dniu wypowiada umowę karty płatniczej zawartą w danym terminie. Swojej woli nie musi uzasadniać. Ważne jest to, żeby pod oświadczeniem woli własnoręcznie się podpisać w sposób zgodny z wzorem złożonym w banku przy zawieraniu umowy. W wypowiedzeniu należy zaznaczyć swoje dane kontaktowe i oznaczyć adresata wypowiedzenia, czyli bank.
Dokument trzeba sporządzić w dwóch kopiach. Jedną – z odręcznym podpisem – zostawia się w banku. Na drugiej (np. kserokopii) prosimy o pokwitowanie przyjęcia pisma. Dzięki temu będziemy mieli dowód, że w danym dniu złożyliśmy wypowiedzenie.
Napisane w ten sposób oświadczenie wywołuje pełne skutki prawne. W zależności od tego, co wynika z zawartej na początku umowy z bankiem, zamknięcie konta lub karty płatniczej następuje w dniu złożenia wypowiedzenia albo po upływie określonego przedziału czasu od tego momentu, np. 30 dni.
Uwaga
@RY1@i02/2014/228/i02.2014.228.007000200.802.jpg@RY2@
Rezygnując z karty, trzeba ją oddać przed upływem okresu wypowiedzenia, a zamykając konto – spłacić ewentualne zadłużenie oraz uregulować opłaty i prowizje
Wzór wypowiedzenia
Jan Kowalski Warszawa, 28.11.2014 r.
PESEL 000000000
ul. Kwiatowa 1
02-000 Warszawa
Tel. 123 456 768
Bank xyz S.A.
ul. Bajkowa
02-000 Warszawa
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego/karty płatniczej
Ja, niżej podpisany, Jan Kowalski wypowiadam umowę rachunku bankowego/karty płatniczej zawartą w dniu 8 czerwca 2012 r.
Z wyrazami szacunku
...............................................................
własnoręczny podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku
Podstawa prawna
Art. 60 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.