Rząd zajmie się dziś projektem założeń nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Chodzi o usunięcie barier prawnych dla rozwoju listów zastawnych w Polsce.

Jak napisano na stronach internetowych rządu, ma to związek ze zmieniającymi się wymogami płynnościowymi w Unii Europejskiej i na świecie. Listy zastawne - czytamy - jako papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa powinny zwiększyć udział pokrycia finansowego aktualnych i przyszłych kredytów długookresowych, który - w porównaniu do innych krajów Unii - jest niewspółmiernie niski.

Rząd zajmie się też zmianami w programach dotyczących dorzecza Odry i Wisły. Oba dokumenty uwzględniają cele strategiczne polityki wodnej Unii Europejskiej. Chodzi w nich przede wszystkim o utrzymanie dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności i środowiska naturalnego. Jest też mowa o ograniczeniu negatywnych skutków powodzi i suszy, minimalizowaniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.