Nowelizacja Rekomendacji T w dalszym ciągu wpływała na łagodzenie polityki kredytowej oraz wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Niewielkiemu złagodzeniu kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych towarzyszył wzrost marż pobieranych przez banki. Mimo pogorszenia się ocen ryzyka przyszłej sytuacji gospodarczej oraz ryzyka poszczególnych branż, banki nie dokonały istotnych zmian polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw - informuje NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował cykliczną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Ankietę wypełniło na przełomie września i października 2013 r. 27 banków, mających łącznie 81 proc. udział w rynku kredytowym.

W III kwartale br. banki ponownie złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji ankiety, nie dokonały jednak istotnych zmian warunków kredytowych. Łagodniejsza polityka kredytowa była efektem wdrożenia zapisów znowelizowanej w lutym br. Rekomendacji T, choć pojedyncze banki zwracały również uwagę na rosnącą presję konkurencyjną. Banki odczuły wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, a jako jedną z głównych przyczyn wskazały złagodzenie polityki kredytowej w poprzednim kwartale. Zdaniem banków IV kwartał br. przyniesie kontynuację łagodzenia polityki kredytowej, czemu towarzyszyć będzie istotny wzrost popytu ze strony gospodarstw domowych.

Banki złagodziły w niewielkim stopniu kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie drugi kwartał z rzędu kilka banków podwyższyło marże na tego rodzaju kredytach, zwiększając koszt kredytu. Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, do czynników zwiększających popyt zaliczyły obniżki stóp procentowych NBP. Odwrotny efekt miało oczekiwanie części potencjalnych kredytobiorców na uruchomienie programu „Mieszkanie dla Młodych” w 2014 r. W IV kwartale br. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych, co może być związane z wejściem w życie części zapisów Rekomendacji S od stycznia 2014 r.

W porównaniu z poprzednim kwartałem kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zostały istotnie zmienione. Banki kontynuowały podwyżki marż na kredytach dla klientów obarczonych wyższym ryzykiem. Jednocześnie wzrósł odsetek odpowiedzi tłumaczących zaostrzenie polityki kredytowej wyższym ryzykiem przewidywanej sytuacji gospodarczej i ryzykiem poszczególnych branż. Z drugiej strony, zdecydowanie mniej banków podniosło wymagania dotyczące zabezpieczeń kredytowych, co było prawdopodobnie związane z wdrożeniem rządowego programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej De Minimis. Ten sam czynniki mógł spowodować niewielki wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem banków to właśnie popyt ze strony sektora MSP wzrośnie najsilniej w IV kwartale br.