Banki zapowiadają złagodzenie polityki w kredytach mieszkaniowych (niewielkie) i konsumenckich (istotne) oraz jej utrzymanie na obecnym poziomie w kredytach dla przedsiębiorstw w III kw. Spodziewają się one wzrostu popytu we wszystkich segmentach, wynika z cokwartalnej analizy Narodowego Banku Polskiego pt. „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych".

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw w II kw. banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria dla kredytów długoterminowych, odnotowały też wzrost wymagań co do zabezpieczeń i wzrost marż dla kredytów o podwyższonym ryzyku oraz wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania i obniżenie kosztów pozaodsetkowych.

NBP zauważa, że po raz pierwszy od czterech kwartałów banki złagodziły część warunków kredytowych w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw.

W minionym kwartale wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw był niewielki, podano także.

"Negatywnie na popyt na kredyty oddziaływały zmiany kryteriów kredytowych oraz niższe zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji. Do czynników wspierających popyt banki zaliczyły zatory płatnicze i wydłużenie terminów płatności" - napisał bank centralny w raporcie.

"Oczekiwania na III kwartał 2013 r.: brak zmian polityki kredytowej; niewielki wzrost popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw" - czytamy dalej.

W segmencie kredytów mieszkaniowych w II kw. nastąpiło niewielkie złagodzenie kryteriów i wzrost marż.

Jednocześnie odnotowano wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Banki tłumaczyły ten wzrost ograniczeniem dostępności tego rodzaju kredytów w innych bankach oraz aktywnymi działaniami sprzedażowymi i marketingowymi, podał NBP.

"Oczekiwania na III kwartał 2013 r.: niewielkie złagodzenie polityki kredytowej i niewielki wzrost popytu na kredyty" - napisano w materiale na temet kredytów mieszkaniowych.

W II kw. br. banki złagodziły w sposób istotny kryteria udzielania kredytów konsumenckich (co było związane przede wszystkim z wdrożeniem zapisów znowelizowanej Rekomendacji T), jednocześnie podwyższając maksymalne kwoty kredytu i maksymalny okres kredytowania, choć obniżyły marże w tym segmencie. Odnotowały wówczas "istotny wzrost" popytu na kredyty.

"Oczekiwania na III kwartał 2013 r.: istotne złagodzenie polityki kredytowej i wzrost popytu na kredyty" - podsumowano analizę o kredytach konsumenckich.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2013 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 81%.