MasterCard wdroży od 1 stycznia 2014 r. bezwarunkową obniżkę stawek opłat interchange fee, w której średnia ważona stawka dla kart debetowych MasterCard wynosić będzie 1%, a jej stopniowa obniżka w kolejnych latach zostanie osiągnięta docelowo na poziomie 0,7% w 2017 roku, podała organizacja w komunikacie.

Decyzja ta jest zgodna z harmonogramem obniżek opłat interchange fee dla kart konsumenckich w latach 2014-2017 przyjętym przez MasterCard.

Poziom stawek interchange fee będzie obniżany zgodnie z metodologią średniej ważonej stawki interchange, obliczanej osobno dla kart debetowych i kredytowych. Dodatkowo, MasterCard wprowadza poziom maksymalnej stawki interchange dla kart debetowych i kredytowych, wraz z założeniami opracowanymi przez Związek Banków Polskich (ZBP).

"Maksymalna stawka interchange dla kart debetowych będzie określona na poziomie o 25 punktów bazowych wyższym od średniej ważonej. Średnia ważona stawka dla kart kredytowych MasterCard od 1 stycznia 2014 roku wyniesie 1,11%, a w 2017 r. osiągnie poziom redukcji do 0,84%. Maksymalna stawka interchange dla kart kredytowych będzie określona na poziomie o 40 wyższym od średniej ważonej" - czytamy w komunikacie,

Zgodnie z harmonogramem, nazwanym Kodeksem Postępowania Mastercard, obniżka stawek opłat interchange w 2014 r. będzie bezwarunkowa, niemniej w kolejnych latach będzie ona uzależniona od liczby punktów handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze.

"Będą miały na nią wpływ również wartości bezgotówkowych transakcji kartowych oraz liczba bezgotówkowych transakcji kartowych, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Programie redukcji opłat kartowych wypracowanymi przez grupę, harmonogramem obniżek opłat dla akceptantów, bądź proponowanymi regulacjami" - podano także.

MasterCard podał, że wysokość opłat interchange, jak i warunki wprowadzania obniżek stawek zaczerpnięte są z Programu Redukcji Opłat Kartowych (PROK), wypracowanych przez grupę roboczą pod auspicjami NBP w 2012 roku. Bazowanie na wysokości stawek i warunkach już określonych w PROK jest odpowiedzią na ich ogólnorynkową akceptację przez uczestników grupy roboczej pracującą nad PROK, składającą się z banków, agentów rozliczeniowych, przedstawicieli akceptantów, przedstawicieli organów państwowych oraz przedstawicieli federacji konsumentów.

Organizacja podkreśla, że zastosowanie mechanizmu średniej ważonej stawki interchange pozwala na utrzymanie modelu wolnej konkurencji na rynku pomiędzy systemami płatniczymi, w szczególności między systemami czterostronnymi i trójstronnymi (American Express i Dinners), które nie są objęte żadnym harmonogramem obniżek opłat dla akceptantów, bądź proponowanymi regulacjami.

"Jesteśmy przekonani, że samoregulacja rynku w zakresie wysokości obowiązujących opłat interchange jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich interesariuszy i zapewnia utrzymanie fundamentów konkurencyjności rynku. Jednocześnie, mając na uwadze zamierzony cel długoterminowych obniżek stawek interchange, MasterCard pragnie wystąpić z propozycją do Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich o wypracowanie systemu kontroli i monitoringu całego procesu redukcji opłat interchange w Polsce. MasterCard pragnie zapewnić o swojej gotowości do współpracy z wszystkimi interesariuszami"- powiedział dyrektor generalny MasterCard w Polsce Michał Skowronek, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z propozycją ZBP, zawartą w Harmonogramie Obniżek Opłat Interchange, płatności mobilne, które zostały wdrożone w Polsce niespełna kilka miesięcy temu, zostały wyłączone z Kodeksu. W ocenie MasterCard, włączenie płatności mobilnych do średniej ważonej opłat interchange powinno zostać ponownie rozważone w 2017 r., gdy rynek będzie mógł zweryfikować poziom adopcji nowej technologii przez konsumentów i akceptantów.