Podczas 162 posiedzenia, Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe na dwa towarzystwa ubezpieczeniowe.

KNF jednogłośnie nałożyła na Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych za:

niewypłacenie w ustawowym terminie dziewiętnastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, niewywiązanie się w trzech przypadkach w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz trzeci.

Ponadto Komisja jednogłośnie nałożyła na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie jedenastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

11 września 2012 r. 25 września 2012 r. 9 października 2012 r.