Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do przepisów europejskich.

Projekt został przedłożony przez ministra finansów.

"W nowych przepisach zaproponowano rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych" - napisano w komunikacie.

Reklama

Dodano, że nowe regulacje przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów europejskich. "Chodzi przede wszystkim o dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dyrektywa UCITS IV) oraz dwie dyrektywy wykonawcze do niej" - wskazano.

W związku z implementacją dyrektywy UCITS IV przewidziano m.in.: wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających transgraniczne łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę zasad łączenia się krajowych funduszy inwestycyjnych. Chodzi też o uproszczenie treści i warunków podawania informacji potencjalnym inwestorom funduszy oraz o uproszczenie przepisów dotyczących wprowadzania przez krajowe fundusze inwestycyjne swoich jednostek uczestnictwa do obrotu w innych państwach członkowskich. Nowe przepisy umożliwią ponadto wprowadzanie zagranicznych funduszy UCITS do obrotu w Polsce, a także usprawnią współpracę transgraniczną dotyczącą nadzoru nad funduszami typu UCITS.