Banki szybko będą rozpatrywać wnioski o odroczenie - na trzy miesiące - spłaty rat kredytów - zapewnia w poniedziałkowym komunikacie Związek Banków Polskich. Kredytodawca będzie musiał uzasadnić, że odroczenie jest konieczne ze względu na sytuację finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

ZBP podał, że banki uznają za pożądane podjęcia przez nie pilnych, odpowiednich i adekwatnych działań, będących odpowiedzią na trudności w spłacie zobowiązań względem banków, które w związku z pandemią koronawirusa COVID–19 mogą wystąpić po stronie kredytobiorców.

ZBP zapewnia, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią.

W komunikacie wymieniono działania, które - w związku z tym - banki podejmą.

"Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu" - czytamy.

Wyjaśniono, że ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów. Jak wynika z informacji ZBP, kredytobiorcy będą musieli uzasadnić konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID - 19.

"Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy" - napisano.

Analogiczne działania wobec klientów mają podjąć banki, które posiadają firmę leasingową czy faktoringową.

"Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych" - poinformowano. Zadeklarowano, że składanie tych wniosków możliwe będzie w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

Zapewniona ma być możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. "Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta" - podano.

Jak informuje ZBP, banki "wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19.". Jednocześnie banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy - dodano.

"Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych" - czytamy.

Jak dodano, banki zadeklarowały przy tym, że propozycje opisane w komunikacie zostaną niezwłocznie wdrożone i stosowane.

"Banki apelują jednocześnie do organów państwowych o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa COVID - 19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność systemu finansowego" - podsumowano.