Banki, podobnie jak w II kwartale, zakładają zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach - kredytach mieszkaniowych, konsumpcyjnych, a także kredytach krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w III kwartale br., wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

W segmencie kredytów mieszkaniowych banki oczekują zaostrzenia polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu w III kw.Zgodnie z przewidywaniami banków z poprzedniego kwartału, w II kw. 2019 r. zaobserwowały one istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. W opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki nie wskazały czynników, które przyczyniły się do osłabienia popytu na kredyty mieszkaniowe, podano także.W II kwartale 2019 r. banki nie stwierdziły zauważalnej zmiany popytu na kredyt dla przedsiębiorstw. Pojedyncze banki zaobserwowały wzrost popytu jedynie na kredyt krótkoterminowy, zgłaszany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego oraz zapotrzebowania na finansowanie inwestycji."Na III kwartał 2019 r. pojedyncze banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmentach krótko- i długoterminowych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz utrzymanie dotychczasowego popytu na kredyty dla przedsiębiorstw" - czytamy także w raporcie.W segmencie kredytów konsumpcyjnych w II kw. 2019 r., zgodnie z przewidywaniami banków, zwiększył się popyt."Banki, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz obecnie dobrą sytuację gospodarstw domowych. W opinii banków na osłabienie popytu wpłynęło zaostrzenie warunków udzielania kredytów oraz polityki kredytowej. Na III kw. 2019 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne" - czytamy także.Ankieta została przeprowadzona na początku lipca 2019 r. wśród 26 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88%.