Banki mogą stosować wideoweryfikację tożsamości klientów, ale muszą spełnić szereg warunków, gdyż w ocenie Komisji ryzyko z tym związane jest "istotne" - wynika z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących dobrych praktyk w bankach.

KNF opublikowała "Stanowisko dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji", by - jak uzasadniono - rozwiać wątpliwości sektora bankowego w tej kwestii.

Jak napisano w Stanowisku KNF, bank może posługiwać się metodą wideoweryfikacji, w tym także automatycznej wideoweryfikacji (tj. bez udziału pracownika banku). Musi jednak wcześniej przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka w odniesieniu do wprowadzanej usługi wideoweryfikacji, "biorąc pod uwagę m.in. model funkcjonowania usługi, możliwe do zastosowania technologie i dostosowane do nich mechanizmy kontrolne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa usługi, w szczególności minimalizowanie ryzyka związanego z prawidłową identyfikacją i weryfikacją klienta(np. ryzyka kradzieży tożsamości), w tym odnoszącego się do wiarygodności materiałów weryfikacyjnych.

Zdaniem KNF, bank może też uzyskiwać dostęp do materiałów weryfikacyjnych za pomocą wideorozmowy, podczas której pracownik banku uzyskuje możliwość bliższej obserwacji klienta i oryginałów dokumentów przedstawionych przez klienta, a także upewnia się, że materiały weryfikacyjne nie zostały sfałszowane, porównuje fotografię w dokumencie tożsamości z osobą, z którą rozmawia oraz sprawdza klienta w wiarygodnych bazach danych. Jednak powinien przy tym upewnić, czy klient nie jest np. pod wpływem środków odurzających", czy nie wpływają na niego osoby trzecie, a także, czy na pewno jest świadomy, że nawiązuje relacje z bankiem i np. zawiera umowę na prowadzenie rachunku.

KNF zaleca też m.in., by banki rozważnie korzystały z procedury wideoweryfikacji, np. by ograniczyły ją wyłącznie do obywateli polskich, rezydentów w Polsce, rezydentów w UE, do wybranych produktów depozytowych, a wykluczyły z kolei np. udzielenie kredytu czy podnoszenie limitów kwotowych operacji tą metodą. Zdaniem Komisji banki powinny wprowadzić też rozwiązania, które zmniejszają ryzyko założenia rachunku w drodze wideoweryfikacji na osobę trzecią, tj. „na słupa” bądź osobę nieświadomą celu wykonywanych czynności poprzez ustalenie wymogów zewnętrznych dotyczących miejsca i czasu (np. wykluczenie możliwości przeprowadzenia wideoweryfikacji w miejscach publicznych, gdzie panuje duży hałas, a w zasięgu kamery mogą pojawić się osoby trzecie).

Komisja wskazuje również, że w procedurach banku powinny być odpowiednie przepisy dotyczące nagrywania i przechowywania zapisów wideo.

"Mając na względzie istotny poziom ryzyka związanego z weryfikacją tożsamości klienta nieobecnego dla celów identyfikacji oczekuję, że banki oraz oddziały instytucji kredytowych będą stosowały dobre praktyki związane z oferowaniem usługi wideoweryfikacji" - napisano w stanowisku, przestrzegając jednocześnie, że stosowanie dobrych praktyk dotyczących wideoweryfikacji "będzie podlegało ocenie w toku inspekcji prowadzonych przez UKNF".