Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za zwiększeniem ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Rozwiązania idące w tym kierunku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Komisja zgodziła się na wprowadzenie do projektu drobnych poprawek redakcyjnych zgłoszonych przez sejmowe biuro legislacyjne.

Celem projektu, jak tłumaczono w połowie września br. podczas pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu, ma być zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Wiceminister finansów Piotr Nowak tłumaczył wówczas, że projekt jest wypełnieniem dyrektywy unijnej, dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń. Zapisy tej dyrektywy powinny być implementowane do polskiego systemu prawnego do 23 lutego 2018 roku - informował.

Reklama

"To nowa kompleksowa regulacja, dotycząca dystrybucji ubezpieczeń" - podkreślał. Ma zastąpić obowiązującą dziś ustawę z 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Projekt zakłada, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Dystrybutorami ubezpieczeń będą pośrednicy ubezpieczeniowi, jak i zakłady ubezpieczeń. "Celem ustawy jest zapewnienie też niezakłóconej konkurencji" - podkreślał wiceminister finansów.

Reklama

Klient ma zatem np. otrzymywać odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia. Ponadto, projekt ustawy zobowiązuje dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Wszystkie informacje mają być klientom "przekazywane w sposób prosty i zrozumiały".

W projekcie uregulowano m.in. kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. Dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić, czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. Klient otrzyma również podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym, jeśli dystrybutorem będzie zakład ubezpieczeń.

Nowa kategoria to agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające. Agent taki będzie zobowiązany do powiadamiania klienta (tak jak robi to agent ubezpieczeniowy), czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń i jakich.

Zmiany obejmują też ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. Wprowadzony ma być zakaz tzw. sprzedaży krzyżowej, czyli kilku produktów jednocześnie.

W przypadku umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym zobowiązano agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji, związanych z proponowaną umową ubezpieczenia.

Zaproponowano także, by przed zawarciem umowy ubezpieczenia (lub umowy gwarancji) dystrybutor ubezpieczeń określał – na podstawie uzyskanych od klienta informacji – jego wymagania i potrzeby oraz podawał mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Jak mówił Nowak, chodzi o to, aby umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji. Proponowana umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej powinna być zgodna z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej - dodał.

Dystrybutorzy będą musieli również przekazywać informacje jasne i rzetelne, w formie papierowej lub na życzenie klienta w formie innego nośnika.

Projekt zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów (przedstawiciel podmiotu poszukującego ubezpieczenia) i agentów ubezpieczeniowych (przedstawiciele podmiotu oferującego ubezpieczenie) – z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji.

Powstanie także nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, czyli agentów i brokerów, prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF ma także nadzorować działalność w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji. Z kolei Rzecznik Finansowy będzie rozpatrywał reklamacje i skargi na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Ponadto projekt zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie. Przewidziano także sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Np. grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będą mogły być nałożone m.in za działalność agencyjną wykonywaną z naruszeniem wymogów określonych w ustawie, bez zezwolenia lub upoważnienia.

W ślad za dyrektywą projekt posługuje się także pojęciem pracowników zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, dokonując w ten sposób ograniczenia form zatrudnienia do form opartych na stosunku pracy.