Komisja Europejska wydała we wtorek uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do pełnego wprowadzenia w życie przepisów UE o kredytach hipotecznych w ciągu dwóch miesięcy. Po tym czasie KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Trwają intensywne prace legislacyjne, informuje MF.

Wniosek KE ma formę uzasadnionej opinii, ponieważ przeważająca część przepisów dyrektywy 2014/17/EU z 4 lutego 2014 r. w sprawie kredytów hipotecznych nadal nie została wdrożona. W dzisiejszym komunikacie Komisja grozi, że jeżeli polskie władze w ciągu dwóch miesięcy nie podejmą stosownych działań, może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

"W obszarach uregulowanych dyrektywą zdiagnozowano szereg problemów, które z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniej spójności prawa unijnego, wymagają od Polski dostosowania lub wręcz wprowadzenia nowych regulacji. Obecnie w polskim porządku prawnym nie ma szczegółowej regulacji w zakresie kredytów hipotecznych. Zastosowanie do kwestii objętych dyrektywą znajduje szereg aktów prawnych, w tym między innymi: Prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o księgach wieczystych i hipotece czy też Kodeks cywilny." - podało we wtorek Ministerstwo Finansów.

"Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne nad projektem ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Projekt zgodnie z harmonogramem prac zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów w najbliższych tygodniach, tak aby najpóźniej na początku stycznia dalszymi pracami mógł zająć się Sejm." - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Państwa członkowskie miały dokonać wprowadzenia postanowień dyrektywy 2014/17/EU do prawa krajowego do dnia 21 marca br. Polska nie dotrzymała tego terminu, w związku z czym w maju Komisja skierowała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia. W czerwcu

Polska powiadomiła o częściowej transpozycji dyrektywy.

Celem dyrektywy jest stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim poziomie ochrony konsumentów. Znalazły się w niej zasady prowadzenia działalności przez kredytodawców, w tym m.in. obowiązek oceny zdolności kredytowej konsumentów oraz wymogi co do ujawniania informacji, kompetencji i wiedzy pracowników. Dyrektywa wprowadza także paszport UE dla pośredników kredytowych, którzy spełniają wymogi dopuszczenia do prowadzenia działalności w państwie członkowskim pochodzenia.