Faktoring jest coraz częściej postrzegany zarówno przez klientów, jak i instytucje finansowe jako wygodne i bezpieczne narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy zyskują płynność finansową. Jednocześnie jako komercyjne źródło finansowania krótkoterminowego może również stanowić alternatywę dla kredytu kupieckiego.

Brak zapłaty przez kontrahentów handlowych jest jednym z najczęstszych powodów kłopotów płynnościowych przedsiębiorstw. Z drugiej strony sprzedaż z odroczonym terminem płatności, tzw. udzielenie kredytu kupieckiego jest podstawowym sposobem realizacji transakcji handlowych w gospodarce. Ryzykiem braku zapłaty należności, tak jak każdym innym ryzykiem, można zarządzać w sposób świadomy. Po pierwsze należy się zastanowić z kim w ogóle chcemy handlować – właściwy dobór kontrahentów jest podstawą nominalizacji ryzyka. Podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadające pozytywne historię współpracy i ratingi rynkowe nie pozwolą sobie na utratę reputacji przez niepłacenie swoim dostawcom. Kontrahentów sprawdzamy poprzez dostępne źródła informacji, do których należą Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, bazy danych faktorów i ubezpieczycieli. Po pierwszej pozytywnej weryfikacji i rozpoczęciu współpracy należy kontynuować proces zarządzania ryzykiem poprzez monitoring moralności płatniczej odbiorców, weryfikację limitów i ich wykorzystania, analizę struktury należności. Należy również wdrożyć i stosować zasady windykacji, czyli mieć plan działań, które będą wykonywane w przypadku opóźnienia w zapłacie przez odbiorcę.

Kolejnym elementem zarządzania ryzykiem jest ustalenie zasad współpracy z odbiorcą, w tym zakresie definiujemy m. in. warunki dostaw, terminy płatności, dopuszczalne opóźnienia, konsekwencje niedotrzymania ustaleń przez odbiorcę, możliwość zwrotów, kompensat, reklamacji itp., czyli szeroko rozumiane pozacenowe warunki handlowe. Ustalone zasady należy bezwzględnie sformalizować – czyli zawrzeć umowę handlową z odbiorcą w formie pisemnej. Oczywiście mamy w Polsce kodeks cywilny, regulujący jasno i wyczerpująco obowiązki stron w relacjach cywilnych, jednak ze względu na ewentualne spory i konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego umowa pisemna jest jak najbardziej wskazana.

Efektem pozytywnej weryfikacji kontrahenta, ustalenia i sformalizowania zasad współpracy jest udzielenie kredytu kupieckiego. Na podstawie weryfikacji sytuacji odbiorcy określona zostaje jego wysokość, okres obowiązywania oraz kompetencje do zarządzania limitem. Przy udzielaniu limitu należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jaki okres kredytowania jesteśmy w stanie zaoferować odbiorcom, kto pokryje koszty odroczonej płatności, w jakiej wysokości powstaną koszty obsługi należności - osobowe, systemowe, prawne oraz finansowe. Z drugiej strony należy również wziąć pod uwagę, jakie ograniczenia niesie nieudzielnie kredytu kupieckiego lub udzielnie na nierynkowych warunkach – utrata odbiorców, ograniczenie wielkości sprzedaży, pogorszenie relacji handlowych i tym podobne.

Reklama

Ponieważ ryzyko kredytu kupieckiego jest powszechne w gospodarce, istnieje na rynku przynajmniej kilka narzędzi komercyjnych, tj. produktów usługowych lub finansowych oferowanych przez wyspecjalizowane instytucje, które wspierają proces zarządzania tym ryzykiem. Zaliczmy do nich ubezpieczenie kredytu kupieckiego w towarzystwie ubezpieczeń, zlecenie monitoringu i windykacji zewnętrznej firmie, która przeprowadzi proces weryfikacji odbiorców, ale przede wszystkim będzie skutecznie dochodzić nieterminowych zapłat, sprzedaż należności wymagalnych z dyskontem do firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami oraz zawarcie umowy faktoringu pełnego z instytucją finansową. Ten ostatni produWklej z Wordakt daje nie tylko pewność zapłaty przez odbiorcę, ale jest elastycznym narzędziem finansowania bieżącego.

Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2008 roku jest częścią globalnej grupy kapitałowej GE Capital.

GE jest europejskim liderem rynku faktoringowego w Europie, odgrywając wiodącą rolę m.in. we Francji i Niemczech. Więcej na: www.faktoring.bph.pl

Faktoring pełny może być szczególnie interesującym rozwiązaniem, gdy handlujemy z nieznanymi odbiorcami, a na rynku występuje dekoniunktura lub działamy w branżach o wysokim ryzyku. Zadaniem faktora w takiej sytuacji jest weryfikacja odbiorców, nadanie indywidualnego limitu kredytowego dla każdego nich, w ramach którego faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty oraz stałą bieżącą weryfikację dyscypliny płatniczej. Korzyści, które osiąga przedsiębiorca z umowy faktoringu pełnego, to ograniczenie strat i odpisów na należności, pewność dysponowania środkami z tytułu zaliczki, co oznacza zdolność planowania przepływów i polepszenie struktury bilansu.

Dawid Naglik, Dyrektor Zarządzający Departamentem Faktoringu, Bank BPH, Grupa GE Capital

Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2008 roku jest częścią globalnej grupy kapitałowej GE Capital.

GE jest europejskim liderem rynku faktoringowego w Europie, odgrywając wiodącą rolę m.in. we Francji i Niemczech. Więcej na: www.faktoring.bph.pl