Zobacz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące faktoringu.

1. Na czym polega finansowanie dostawców? Na co mogą liczyć osoby ubiegające się o nie?

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów finansowania dostawców przez banki lub wyspecjalizowane instytucje jest finansowanie oparte o wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług czyli faktoring. Jest to usługa finansowa polegająca na nabyciu, finansowaniu oraz obsłudze wierzytelności dostawcy z tytułu jego transakcji z odbiorcami. Finansowanie poprzez faktoring jest najbardziej skutecznym sposobem wsparcia płynności dostawcy, gdyż podstawowym wyznacznikiem wartości udzielonych środków jest wolumen transakcji z danym odbiorcą.

2. Kto może ubiegać się o finansowanie? Jakie warunki musi spełnić?

Reklama

O finansowanie w drodze faktoringu może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który spełnia podstawowe kryteria postawione przez bank lub instytucję faktoringową. Wśród tych przesłanek najczęściej wymienia się: realizację transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności, posiadanie stałego i rotującego portfela należności wobec rozproszonej grupy odbiorców, spełnienie kryteriów w zakresie własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jako beneficjenta finansowania, realizację wolumenu obrotów na przynajmniej minimalnym poziomie oczekiwanym przez daną instytucję finansową.

3. Czy finansowanie udzielane jest jednorazowo, czy cyklicznie?

Faktoring jest typową usługą cykliczną – tzn. instytucja finansowa po udzieleniu limitu i zawarciu umowy nabywa i finansuje wszystkie, spełniające kryteria, wierzytelności. W praktyce udzielanie finansowania w faktoringu zależy od cyklu dostaw i fakturowania przez dostawcę, przykładowo w transakcjach sprzedaży dóbr szybko rotujących wypłata zaliczek na poczet ceny nabycia wierzytelności może odbywać się codziennie.

4. Jakie są warunki spłaty?

W usłudze faktoringu spłata następuje poprzez płatności dokonywane przez odbiorców. W ten sposób dokonuje się pokrywanie udzielonego limitu, co w efekcie pozwala na dalsze finansowanie wierzytelności. Istotny jest również fakt, że warunki spłaty są uzależnione od rodzaju faktoringu z którego korzysta przedsiębiorca. W przypadku braku spłaty przez odbiorcę w faktoringu niepełnym, po okresie opóźnienia akceptowanym przez faktora, następuje regres tzn. spłata wierzytelności przez dostawę poprzez potrącenie z kolejnych zaliczek. W faktoringu pełnym faktor dochodzi wierzytelności od odbiorcy bez prawa regresu do dostawcy, w razie niewypłacalności odbiorcy wierzytelność jest ryzykiem faktora lub wyspecjalizowanej, reasekurującej go instytucji ubezpieczeniowej.

Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2008 roku jest częścią globalnej grupy kapitałowej GE Capital.

GE jest europejskim liderem rynku faktoringowego w Europie, odgrywając wiodącą rolę m.in. we Francji i Niemczech. Więcej na: www.faktoring.bph.pl