Słownik najważniejszych pojęć związanych z faktoringiem.

Faktor – Bank BPH - jedna ze stron (obok Faktoranta i Odbiorcy) biorących w udział w transakcji faktoringowej.

Faktorant - przedsiębiorca (Klient) zbywający na rzecz Banku wierzytelności pieniężne w postaci nieprzeterminowanych faktur.

Odbiorca (Kontrahent) - przedsiębiorca, który jest dłużnikiem Faktoranta z tytułu wierzytelności, do zawarcia umowy faktoringowej nie jest wymagana zgoda odbiorcy, którego wierzytelności są zbywane (za wyjątkiem sytuacji, w których zakaz cesji został zastrzeżony w umowie pomiędzy Faktorantem i Odbiorcą).

Zaliczka - określona procentowo część finansowanej wierzytelności.

Zaliczkowanie wierzytelności – (Finansowanie wierzytelności) wypłata przez Bank Faktorantowi zaliczki z tytułu nabycia wierzytelności.

Fundusz Gwarancyjny - różnica między kwotą finansowanej faktury a wypłaconą zaliczką.

Wierzytelność - wierzytelność pieniężna z tytułu sprzedaży towarów lub usług przysługująca Faktorantowi wobec Odbiorcy, nabyta przez Faktora w ramach Umowy.

Cesja globalna - przelew wierzytelności wszystkich, obecnych i przyszłych, wierzytelności na Faktora, wobec określonych Odbiorców.

Regres – roszczenie zwrotne - prawo Faktora do żądania zwrotu przez Faktoranta na rzecz Faktora zaliczki wypłaconej na poczet ceny nabycia Wierzytelności wskazanej w WH.

Wykaz Odbiorców - integralny załącznik do Umowy obejmujący listę Odbiorców.

Warunki Handlowe (WH) - integralny załącznik do Umowy definiujący podstawowe warunki i założenia w zakresie współpracy pomiędzy Faktorem i Faktorantem.

Faktura - faktura VAT potwierdzająca istnienie wierzytelności wobec Odbiorcy, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane fakturowe - dane pozwalające zidentyfikować konkretną wierzytelność Odbiorcy o zakresie przedmiotowym określonym w Warunkach Handlowych.

Limit Faktoranta – maksymalna kwota zaangażowania Faktora wobec Faktoranta z tytułu Umowy Faktoringu.

Limit Finansowania - limit udzielony przez Faktora na danego Odbiorcę, oznaczający maksymalną kwotę Wierzytelności, w ciężar którego może zostać wypłacona Zaliczka.

Limit Kredytowy - limit udzielony przez Faktora na danego Odbiorcę, oznaczający maksymalną kwotę Wierzytelności, wobec których Faktor przejmuje odpowiedzialność z tytułu niewypłacalności Odbiorcy.

Wierzytelności Finansowane - nabyte i zaakceptowane przez Faktora do finansowania Wierzytelności w kwocie brutto pomniejszone o spłaty, skonta, rabaty i inne potrącenia przysługujące Odbiorcy, spełniające kryteria określone w Regulaminie.

Zaangażowanie - niespłacona na dany dzień kwota wypłaconych Faktorantowi Zaliczek, powiększona o należne Faktorowi wynagrodzenie.

Dostępne Finansowanie - saldo rozrachunków kwot należnych Faktorantowi z tytułu wypłaty ceny nabycia, oraz innych kwot przysługujących Faktorowi z tytułu Umowy.

Rachunek Cesji - rachunek Faktora o numerze wskazanym w Warunkach Handlowych.

Dzień Roboczy - każdy dzień, za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Faktor jest czynny w celu wykonywania zwykłych czynności bankowych.