Słownik najważniejszych pojęć związanych z faktoringiem.

Faktor – Bank BPH - jedna ze stron (obok Faktoranta i Odbiorcy) biorących w udział w transakcji faktoringowej.

Faktorant - przedsiębiorca (Klient) zbywający na rzecz Banku wierzytelności pieniężne w postaci nieprzeterminowanych faktur.