Ustawa wiatrakowa, inaczej znana jako "10H" ma trafić do parlamentu po wakacjach. Projekt ma na celu regulację odległości między elektrowniami wiatrowymi a zabudowaniami oraz obszarami przyrodniczymi.

Co się zmieni?

Zniesienie zasady 10H, która zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości turbiny od budynków. Wprowadzenie minimalnej odległości 500 metrów między turbinami wiatrowymi a zabudową mieszkaniową oraz odległość wiatraków od parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000, które chronią ptaki i nietoperze.

Kontrowersje

Projekt wzbudził wiele kontrowersji, zarówno w kwestii odległości od zabudowań, jak i możliwości wywłaszczeń gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych.

Ustawa ma zbalansować rozwój energetyki wiatrowej z potrzebami lokalnych społeczności.

Lokowanie elektrowni wiatrowych

Projekt zakłada możliwość lokowania elektrowni wiatrowych na podstawie szczególnego rodzaju Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Proces planistyczny z ustawy odległościowej ma zostać ujednolicony z ogólnymi zasadami z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10% mocy elektrowni wiatrowej zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom

Ministerstwo klimatu planuje "usprawnienie regulacyjne" mechanizmu udostępnienia co najmniej 10% mocy elektrowni wiatrowej zainteresowanym mieszkańcom w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych.

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne

Projekt zakłada zmianę przepisów dotyczących sumowania mocy mikroinstalacji i magazynu energii. Obecna regulacja faworyzuje magazyny o mocy nieprzekraczającej mocy zainstalowanej mikroinstalacji. Projektowane zmiany mają zachęcić prosumentów do instalowania większych magazynów energii niż moc elektryczna mikroinstalacji, co przyczyni się do odciążenia sieci elektroenergetycznej.

Regulacje dla biometanu i biogazu

W założeniach znalazł się również pakiet regulacji dla biometanu i biogazu, w tym wprowadzenie definicji oraz określenie zasad funkcjonowania gazociągu bezpośredniego biogazu. Projekt przewiduje także wsparcie w postaci systemu aukcyjnego dla biometanu w instalacjach powyżej 1 MW oraz podniesienie ceny zakupu energii z małych instalacji biogazowych .