W przypadku zmiany taryfy klient ma pięć dni od modyfikacji cennika, by podać przedsiębiorstwu odczyt z licznika. Firma uwzględniając przekazane dane w następnej fakturze skoryguje odpowiednio rozliczenie. Nie wszystkim podoba się taka praktyka.

Jak podała w informacji prasowej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., spółka wprowadziła od 1 września br. obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5 proc. dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm. To już druga obniżka cen dla klientów PGNiG OD w tym roku. Z kolei dla klientów hurtowych cena paliwa gazowego spadła trzykrotnie: w styczniu, maju i sierpniu.

Jak zwykle przy zmianach taryfy gazowej zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wielu odbiorców zastanawia się, czemu musi niejako „kredytować” spółkę, która wystawiła wyższe prognozowane faktury, niż w rzeczywistości, o ile nasz odbiór gazu w najbliższych miesiącach się nie zwiększy. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy klienci PGNiG OD będą opłacać posiadane już przez siebie faktury na kolejne miesiące, do następnego okresu rozliczeniowego.

Na początku warto zaznaczyć, że na taki sposób rozliczeń pozwala Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi:

§ 37. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczeń za pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z dostarczaniem paliw gazowych na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowego, w okresach rozliczeniowych ustalonych w taryfie:

1) nie dłuższych niż 12 miesięcy – w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h];

2) co miesiąc – w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 110 [kWh/h].

2. W okresach, o których mowa w ust. 1, mogą być pobierane opłaty za paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z ich dostarczaniem w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tych paliw, wyrażonego w jednostkach energii i wyznaczonego według zasad szczegółowo określonych w taryfie.

3. W prognozach, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się zgłoszone przez odbiorcę istotne zmiany w poborze paliw gazowych.

Oto jak tłumaczy to działanie spółka PGNiG OD:

- Ponad 5 mln odbiorców korzystający z gazu do podgrzewania wody użytkowej i przygotowywania posiłków rozliczanych jest fakturami prognozowanymi. Jest to powszechna praktyka dostawców mediów zmierzająca do obniżenia kosztów rozliczeń. Faktury prognozowane obliczane są na podstawie zużycia gazu w poprzednim okresie i ich łączna wartość w okresie prognozowanym jest niższa o około 1/6 w porównaniu do tego okresu. Oznacza to że pomimo obniżenia ceny paliwa gazowego łączna wartość prognoz jest nadal niższa niż wynikałoby to z wielkości poboru gazu obliczonego w nowych cenach. Korekta prognoz w związku ze zmianą ceny, wiązałaby się z dużymi kosztami, które ostatecznie poniósłby Odbiorca. Dodatkowo, Odbiorca może podać wskazanie gazomierza na dzień zmiany ceny, który zostanie uwzględniony w fakturze rozliczeniowej – informuje Emilia Tomalska, Rzecznik Prasowy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Czy to oznacza, że odbiorca jest zobowiązany opłacać „stare prognozy” zawarte na fakturach, które otrzymał kilka miesięcy temu?

- Przepisy traktują taką sytuację standardowo, czyli w przypadku nadpłaty – zaliczana jest na kolejny okres rozliczeniowy, pamiętajmy, że klient może wystąpić o jej wcześniejsze wypłacenie, a niedopłata – doliczana do kolejnego rachunku. W przypadku zmiany taryfy klient ma 5 dni od zmiany cennika żeby podać przedsiębiorstwu odczyt licznika – wtedy PGNiG uwzględni ten odczyt w następnej fakturze korygując odpowiednio stawki przed i po zmianie – zauważa Agnieszka Głośniewska, rzecznik URE.

Prawo takie wynika bezpośrednio z taryfy dla paliw gazowych PGNiG OD zatwierdzonej przez Prezesa URE:

4.7.1. Dopuszcza się przyjęcie do rozliczeń Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany ceny paliwa gazowego i przekazanego Sprzedawcy, w terminie pięciu (5) dni od dnia zmiany cen paliwa gazowego, o ile Umowa nie przewiduje innego terminu; pkt. 4.18 i 4.19 stosuje się odpowiednio do Odbiorców zakwalifikowanych do wszystkich grup taryfowych. Uwzględnienie Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany cen paliwa gazowego następuje w fakturze wystawionej przez Sprzedawcę za cały Okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana cen paliwa gazowego.

- Pamiętajmy, że odbiorca może wybrać sobie okresy rozliczeniowe – jeśli nie jesteśmy zadowoleni z faktur prognozowanych, możemy zdecydować się na comiesięczne fakturowanie na podstawie rzeczywistych wskazań licznika. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie kosztuje więcej – wyższa wtedy jest bowiem opłata abonamentowa – dodaje Agnieszka Głośniewska.

Podsumowując owe „kredytowanie gazowni” jak często w sieci nazywa się opłacanie faktur prognozowanych jest absolutnie zgodne z obowiązującym prawem. Co więcej im dłuższy okres rozliczeniowy, tym mniejsze opłaty stałe, o czym wspomina rzecznik URE. Jest co prawda możliwość prośby o skorygowanie takich faktur w przypadku zmiany taryfy jeśli zapisy w umowie na to pozwalają. Tym samym wcześniej otrzymamy fakturę skorygowaną a rzeczoną nadpłatę będziemy mogli wykorzystać na następny okres rozliczeniowy lub otrzymać bezpośrednio na konto bankowe. Tym samym pozbawimy spółkę możliwości „zawyżenia” prognozy na następny okres rozliczeniowy, co zarzucają PGNiG OD klienci w komentarzach w internecie. Pamiętajmy jednak, że PGNiG informuje, że działa w całkowicie odwrotny sposób, zaniżając te prognozy o 1/6. Wynika to m. in. z działań takich jak zmiany taryfy i obniżki cen. Ideałem byłoby opłacanie rachunków za gaz wykorzystany, a nie ten, który dopiero do nas dotrze. Taką praktykę dzięki instalacji tzw. liczników zdalnego odczytu pilotażowo wprowadzają dostawcy energii elektrycznej. Na taką rewolucję w gazownictwie jeszcze poczekamy.