Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w piątek spadek o 20,5 proc. taryfy największego sprzedawcy gazu - spółki PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen. Obniżka taryfy nie ma znaczenia dla odbiorców z niej korzystających, cena gazu jest zamrożona ustawowo.

Jak poinformował URE, regulator zatwierdził zmianę cen w taryfie PGNiG OD z 649,92 zł za MWh netto do 516,73 zł za MWh netto. Wcześniej Prezes URE wezwał szereg podmiotów, w tym i PGNiG OD do obniżenia cen paliw gazowych i przedłożenia wniosków o zmianę taryf w związku ze znacznymi spadkami cen gazu na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia 2022 r. Na Towarowej Giełdzie Energii cena gazu w połowie grudnia sięgała 700 zł za MWh, 10 lutego wynosiła 288 zł za MWh.

URE przypomniał, że obok ustawowego zamrożenia cen samego gazu dla odbiorców uprawnionych na poziomie 200,17 zł za MWh, stawka opłaty abonamentowej została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r., a stawki opłat dystrybucyjnych zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r. Zmiana taryfy nie ma wpływu na wysokość rachunków odbiorców taryfowych. Od poziomu taryf uzależniona jest natomiast wysokość rekompensat, które będą wypłacane przedsiębiorcom - zaznaczył Urząd.

URE podkreślił, że co istotne - cena w zatwierdzonej zmianie taryfy PGNiG OD jest wypadkową zakontraktowanych ilości paliw gazowych w dotychczasowych warunkach rynkowych oraz ilości planowanych do dokupienia przez spółkę na okres obowiązywania taryfy.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, sprzedawcy gazu mają obowiązek dostarczać go odbiorcom uprawnionym po 200,17 zł za MWh, następnie mają prawo ubiegać się o rekompensatę od państwa za sprzedaż po zaniżonej cenie. Rząd, proponując jesienią odpowiednią ustawę, szacował, że przy średniej rocznej cenie zakupu gazu na poziomie 615 zł za MWh, koszt rekompensat za sprzedaż gazu i za zamrożenie opłat dystrybucyjnych wyniesie ok. 29 mld zł.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych korzystają także: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej. Taryfami zostały też objęte wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie w części, w jakiej kupowany przez nie gaz trafia na cele mieszkaniowe.(PAP)

wkr/ drag/