Rząd planuje podjęcie uchwały ws. ustanowienia programu pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Podjęcie uchwały planowane jest jeszcze w tym roku.

"Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą 'Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.' wprowadza możliwość udzielenia wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców. […] Pomoc ta ma służyć przede wszystkim zapewnieniu płynności i dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw zmagających się z wyzwaniami obecnego kryzysu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków działania na jednolitym rynku UE" - czytamy w wykazie.

Wsparcie może być udzielone na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, podano także.

Celem programu jest łagodzenie negatywnych skutków nagłego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

"Wzrost tych cen stanowi zagrożenie dla dalszej działalności przedsiębiorstw, szczególnie przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, a więc takich, dla których koszty energii stanowią dużą część wszystkich kosztów operacyjnych. Program ma na celu poprawić sytuację finansową tych firm, wspierając je w kontynuowaniu produkcji" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia warunek energochłonności (koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% jego wartości produkcji w 2021 r. albo co najmniej 6 % w pierwszym półroczu 2022) oraz uzyskuje większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych w programie.

Wysokość przyznanej pomocy ma wynikać z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu i energii elektrycznej w wybranych miesiącach, maksymalnie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obliczanych jako iloczyn różnicy średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie kwalifikowalnym (w PLN/MWh) i średniej ceny brutto za jednostkę zużytą przez beneficjenta w okresie odniesienia (w PLN/MWh) pomnożonej razy 1,5 oraz ilości MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytej od dostawców zewnętrznych i zużytej przez beneficjenta jako konsumenta końcowego w okresie kwalifikowalności.

Łączna kwota pomocy na wnioskodawcę nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota pomocy przyznana wnioskodawcom z jednej grupy kapitałowej nie może przekroczyć 4 mln euro. W przypadku ogłoszenia analogicznego programu dotyczącego kosztów poniesionych w 2023 r., limit 4 mln euro będzie dotyczył sumy pomocy w obu tych latach.

Projekt zakłada, że wnioskodawca będzie kwalifikował się do zwiększonej kwoty pomocy, jeżeli wykaże ujemny wskaźnik EBITDA w całym 2022 r. lub w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. lub wykaże obniżenie wskaźnika EBITDA o 40% w przynajmniej jednym z tych okresów w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Kwota pomocy dla takiego wnioskodawcy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych, a wskaźnik EBITDA za cały 2022 r. po uwzględnieniu udzielonej pomocy nie może być wyższy niż 70% w porównaniu do 2021 r. Kwota pomocy przyznana wnioskodawcom z jednej grupy kapitałowej nie może przekroczyć w sumie 50 mln euro.

(ISBnews)