W głosowaniu za ustawą było 99 senatorów, nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. Poprawki Senatu będą teraz rozpatrzone przez Sejm.

Zgodnie z ustawą do końca 2027 r. przedłużony zostaje obowiązek zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i określonych instytucji pożytku publicznego.

Senat, oprócz poprawek redakcyjnych zmodyfikował też zapisy, precyzujące, które instytucje są uprawnione do korzystania z taryf. Dodano m.in. przepis, który wskazuje, że z cen regulowanych taryfami mogą korzystać podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach określonych podmiotów.

Reklama

Przepisy wydłużają z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego. Nowe przepisy zakładają też zwiększenie obliga giełdowego w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub możliwość zmiany poziomu obliga w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii. Przewidziano też możliwość ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

W ustawie zdefiniowano też bezpieczeństwo gazowe państwa. Określono je, jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Ustawa zakłada również usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Zgodnie z uzasadnieniem, obecnie funkcjonujące wyłączenie w tym zakresie, tj. brak konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, stanowi duże zagrożenie pozostawienia części obrotu poza kontrolą organu regulacji. (PAP)