Sejm przyjął wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r.

Najważniejsze, to te, które są konsekwencją porozumienia rządu i górników zawartego w minioną sobotę na Śląsku, dotyczącego pakietu socjalnego dla górników. Przewidują one usunięcie z ustawy 24-miesięcznych odpraw dla górników pracujących pod ziemią, nie będą oni bowiem zwalniani. Posłowie przyjęli także poprawkę zakładającą wprowadzenie 3-letnich urlopów górniczych dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla (dla tych, którzy mają nie więcej niż 3 lata do emerytury). Pracownikom tym przyznano także 12-miesięczne odprawy. Ważną zmianą jest rozszerzenie pakietu osłonowego dla osób pracujących na powierzchni i dla administracji. Oni również będą mogli otrzymać 12- miesięczne odprawy.

Poza tymi świadczeniami pracownicy likwidowanych kopalni, zakładu górniczego lub jego części, którzy nie posiadają uprawnień emerytalnych, będą mogli otrzymać urlop górniczy – w wymiarze do czterech lat albo jednorazową odprawę pieniężną. Do ustawy wprowadzono też konieczność uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie kopalni lub jej części.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie nabycia kopalni, zakładu górniczego lub jego części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) i przeprowadzenia ich likwidacji oraz ustanowienie zasad restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych. Ustawa ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od dna ogłoszenia.