Poprawa przejrzystości zasad ustalania taryf za energię elektryczną - to jeden z celów projektowanego przez ministerstwo klimatu nowego rozporządzenia w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

"Przedmiotowe rozporządzenie poprawi przejrzystość zasad ustalania taryf za energię elektryczną, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na pewność otoczenia biznesowego zarówno dla przedsiębiorstw energetycznych, jak również odbiorców, w tym dużych przedsiębiorstw będących odbiorcami energii elektrycznej" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono przepisy, które pozwolą na rozwój sektora magazynowania energii elektrycznej przyczyniając się, według OSR, do stabilizacji funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w Polsce, wyrównania profilu pracy odnawialnych źródeł, a także pozwoli na racjonalizację kosztów związanych z rozbudową sieci energetycznych.

W OSR wskazano, że sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozporządzenie określając zasady kształtowania taryf, kalkulację stawek opłat i określając zasady rozliczeń pomiędzy odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi, stwarza warunki prowadzenia działalności gospodarczej w których możliwe jest przewidywanie i planowanie kosztów prowadzenia działalności.

"Projekt rozporządzenia przewiduje również popularyzację liczników energii elektrycznej zdalnego odczytu, co sprzyjać będzie aktywizacji odbiorców energii elektrycznej, szczególnie o mocy mniejszej lub równej 16 kW, na rynku energii elektrycznej korzystnie wpłynie na zarządzanie popytem na rynku energii i obniży szczytowe zapotrzebowanie" - dodano.

Jak napisano w OSR, rozporządzenie zapewnia ochronę interesów odbiorców w gospodarstwach domowych przede wszystkim przed nieuzasadnionymi wzrostami cen i opłat a także zapewnia przejrzystość cen i stawek opłat.

"Instalacja liczników zdalnego odczytu przyczyni się również do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii elektrycznej oraz pozwoli na stopniowe wykształcanie się pożądanych postaw w tym zakresie" - dodano.

W OSR napisano, że rozporządzenie nie rodzi żadnych nowych skutków dla sektora finansów publicznych zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/